call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Обжалване на актове на община и ДНСК

Обжалване на актове на община и ДНСК

Какви актове издават общините

Общините в Република България действат на принципа на местно самоуправление. Общинските съвети са органи на законодателната власт на местно ниво и приемат и гласуват подзаконови нормативни актове, които по своя характер също могат да бъдат незаконосъобразни и подлежат на обжалване.

В най-чести случаи, кметовете на обшините, в качеството си на административни органи на изпълнителна власт издават множество индивидуални административни актове, които засягат правната сфера на гражданите.

Най-популярни административни актове в компетентността на общините са тези по Закона за устройство на територията (ЗУТ). Такива са Разрешението за строеж, Удостоверение за завършен груб строеж (след акт 14), Удостоверение за въвеждане в експлоатация (акт 16) и др.

Отказват да ми издадат Разрешение за строеж или друг лиценз. Какво да правя?

Общинските служители и кмета на общината имат право да констатират нарушения и да издават наказателни постановления срещу гражданите. Наказателните постановления също представляват административни актове със санкционен характер и подлежат на обжалване по правилата на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Пример за това са нарушенията извършени при паркиране на тревна площ, чиито контрол се осъществява от общините, както и нарушения при паркирането на определените платени сини и зелени зони.

Други административни актове, издавани от общините са актовете за категоризация на туристически обекти, актове, с които се учредява право на строеж върху общинска земя, пристрояване или надстояване, актовете, издавани от общинските данъчни служби във връзка с местни данъци и такси по ЗМДТ и др.

За административен акт се считат мълчаливият отказ и мълчаливото съгласие по разпоредбите на чл. 58 от АПК. Ако общината или който и да е административен орган не се произнесе в срок по искане на правен субект, се счита, че е постановен мълчалив отказ за издаването на заявения административен акт.

Мълчаливият отказ подлежи на обжалване по общия ред. Когато по административен или по съдебен ред бъде отменен мълчалив отказ, смята се за отменен и изричният отказ, който е последвал преди решението за отмяна.

Обжалване на акт на община

Актовете на общините, както всички административни актове могат да се обжалват по административен и по съдебен ред. Ние в адвокатска кантора Расташки имаме богат опит при обжалване на актове на кметовете на общини и сме спечелили много дела в тази сфера на административното право.

Административното обжалване се реализира с жалба до горестоящия административен орган. В случаите на оспорване на акт на кмет на община, горестоящ се явява областният управител. Жалбата се адресира до областната управа и се депозира, чрез общината, издала оспорвания административен акт.

Административното обжалване приключва след произнасянето от страна на областния управител и може да се пристъпи към съдебно обжалване на незаконосъобразния акт. Не е задължително първо да се извършва оспорване на акта по административен ред, тоест можем директно да предявим жалба пред компетентния съд.

Административните актове се обжалват пред Административния съд в района, по постоянния адрес или седалището на адресата по административния акт по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Актовете на кметовете на общини се обжалват в четиринадесет дневен срок и подлежат на съдебен контрол от две инстанции – Административен съд и съответно Върховен административен съд, пред който се извършва касационно производство при подадена касационна жалба срещу решението на първоинстанционния административен съд. По реда на АПК може да бъде обжалван и мълчаливия отказ на общините (тоест непроизнасянето им в срок).

Наказателните постановления издадени от кмета на общината или от общинските служители се обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Те трябва да се оспорят в седем дневен срок от връчването им, пред Районния съд по местоизвършване на нарушението.

Жалбата се подава, чрез административно наказващия орган. Районния съд може да се произнесе с решение, с което да отмени наказателното постановление, да го измени или да го остави в сила.

Обжалване на актове на ДНСК

ДНСК – Дирекция за национален строителен контрол е административен орган, който упражнява контрол по Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и на норамтивните актове по прилагането му.

ДНСК е специфичен изпълнителен орган, който следи за цялата законосъобразност на строежите от разрешаването, през извършването до пригодяването на обектите за експлоатация.

Дирекцията също усъществява контрол във връзка с проектирането и съответствието на строежите с ПУП (подробния устройствен план) и други строителни правила, както и изисквания към строежите.

ДНСК като държавен орган при осъществяване на своята дейност издава административни актове, които подлежат на обжалване по общия ред пред Административните съдилища.

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) се прилага при обжалване на всички актове на дирекцията, а при издадени наказателни постановления се прилага Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Най-често обжалваните актове издадени от ДНСК са Заповеди за премахване на незаконен строеж, Заповеди за отказ на въвеждане на строеж в експлоатация, Заповед за спиране на строителна дейност. Всички тези заповеди по своята правна природа са административни актове.

Ако ви бъде издадена заповед за премахване на незаконна постройка, вие следва да обжалвате в сроковете в съответствие с АПК и ЗУТ пред Административния съд по постоянния адрес или седалището на адресата на заповедта. С решението си, Административния съд може да отемни или да измени заповедта за премахване на незаконно строителство.

При всички случай, когато трябва да обжалвате заповед на ДНСК е необходимо да се свържете с добър адвокат в София, който да ви съдейства с вашия казус.

СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО
Спечелено дело срещу ЧСИ и ВИК Варна
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
🧾 Отказват да ми издадат Разрешение за строеж или друг лиценз. Какво да правя?

При постановен отказ за издаване на административен акт, бил той разрешение за строеж или каквото и да е друго разрешение, вие имате 14 дневен срок от връчването му, за да обжалвате този отказ пред административния съд. Ваше право е да извършите предварително обжалване по административен ред пред горестоящия орган като в случая с разрешението за строеж, горестоящ на общинския кмет се явява областният управител.

❓ ДНСК ми издадоха заповед за премахване на незаконен строеж. Какво да правя?

Заповедите на ДНСК за премахване на незаконен строеж, за отказ на въвеждане на строеж в експлоатация, за спиране на строителна дейност и др. се обжалват пред Административния съд в 14 дневен срок от връчването им. Те представляват административен акт и при оспорването им следва да се консултирате с опитен адвокат.

⏱️ Какъв е срокът за обжалване на акт на кмета или Заповед на ДНСК?

Ако обжалвате обжалвате административен акт издаден от кмета на общината или заповед на ДНСК за спиране на строеж и др., срокът е 14 дневен и започва да тече от датата на връчването му. При пропускане на срока е възможно да се изтъкнат уважителни причини и да се иска възстановяването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

📝 Подадох заявление, но нямам отговор от общината?

По правилата на чл. 58 от АПК, срокът, в който административния орган следва да отговори на всяко ваше искане или заявление е 30 дневен. След изтичането му се приема, че е постановен мълчалив отказ и вие имате право на обжалване. Срокът за обжалване е 14 дневен и започва да тече след изтичане на 30те дни.

💶 Колко струва адвокатската консултация с добър адвокат по административно право?

Адвокатската консултация в адвокатска кантора „Расташки“ се определя в зависимост от сложността на казуса и продължителността на работата по него. Средната цена за устна консултация е в размер на 100 лева.

❓ Колко струват адвокатските услуги на добър адвокат София?

Адвокатските възнаграждения се определят по законоустановен минимум, който се съдържа в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Имате казус с акт на община или ДНСК?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства със създалия се казус.