call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Обжалване на наказателно постановление

Обжалване на наказателно постановление

Дела срещу наказателни постановления

Наказателното постановление е административен акт, издаден от компетентен изпълнителен орган с властнически правомощия, с който се налага наказание на нарушител – правен субект. Той е част от сферата на административното право.

Основният нормативен акт в правната сфера на административното наказване е Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Според чл. 13 от него, наказанията, които се налагат за извършени административни нарушения могат да бъдат: глоба; обществено порицание; временно лишаване от право да се упражнява професия или дейност.

За всички неуредени въпроси в ЗАНН, се прилага субсидиарно Административнопроцесуалният кодекс (АПК). Адвокатска кантора Расташки притежава дълбоки познания в областта на административния процес. Ние имаме дългогодишен опит в обжалването на административни актове и наказателни постановления.

При налагането на административните наказания, административнонаказващият орган следва да съобрази чл. 28 от ЗАНН като за маловажни случаи, в които е извършено нарушение, не следва да се съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и да се издава наказателно постановление (НП), а трябва да се предупреди нарушителя устно или писмено, че при повторно извършване на нарушението, ще му бъде наложено административно наказание, така наречените предписания.

Преценката относно маловажността на деянието е субективна, но съществува солидна съдебна практика по този въпрос. Ако фактите не бъдат съобразени правилно, в много от случаите ще можем да извършим едно успешно обжалване, последвано от отмяна на наказателното постановление.

Съставяне на акт за установяване на административно нарушение

Административният процес тече по описаните в ЗАНН и АПК законови процесуални правила. Всяко нарушение на закона или на правилата по установяване на административното нарушение, представлява основание за евентуална съдебна отмяна на издаденото наказателно постановление.

При процеса на издаване на акта, с който се установява извършването на административното нарушение, административнонаказващият орган следва да е спазил описаните в закона изисквания. Установеното нарушение, трябва да е обявено от закона за наказуемо деяние.

В противен случай, наложеното наказание би било безпредметно. Наказващият орган следва да притежава законова компетентност, както и да съобрази правилно размера на наказанието, при издаване на наказателно постановление.

Актът се издава в присъствието на нарушителя и следва да се спазят стриктно разпоредбите на чл. 42 – чл. 44 от ЗАНН, тъй като те са императивни.

Една от най-често допусканите грешки от наказващите органи, водещи до отмяна на наказателните постановления е неизписването на пълното име на наредбата или на закона, по който се налага наказанието.

Според съдебната практика на Република България, това води до ограничаване на правото на защита на наказания, тъй като се затруднява възможността му да разбере за какво нарушение е наказан.

Следва стриктно да се следи за наличието на всички реквизити в акта по чл. 42 от ЗАНН, които са: имена на актосъставителя; дата на съставяне на акта; дата и място на извършване на нарушението; описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено; законните разпоредби, които са нарушение (с пълното име на съответния закон или наредба); имената, адреса, ЕГН и месторабота на нарушителя; обяснения и възражения, ако е направил такива; имена, ЕГН и адреси на претърпелите имуществени вреди; опис на писмените материали и иззетите вещи и кому са поверени за пазене.

Актът за установяване на административно нарушение се подписва от актосъставителя и поне един свидетел – очевидец на нарушението. Спрямо чл. 40 ал. 1 от ЗАНН, актът се съставя в присъствието на свидетелите, които са присъствали на извършването на нарушението.

При разпоредбата на чл. 40 ал. 3 от ЗАНН, има вариант актът да се състави в присъствието на двама свидетели, които не са очевидци и да се подпише от тях, но само когато няма свидетели присъствали на нарушението или е невъзможно акта да се състави в тяхно присъствие.

Не е нужно тези свидетели да са длъжностни лица, както обикновено се посочват в акта. Честа практика е въпреки наличието на лица очевидци, наказващият орган да издаде и подпише акта със свидетели, които не са присъствали при извършването на нарушението, защото те имат качеството на длъжностно лица и за административния орган процеса би бил улеснен.

Това обаче представлява съществено процесуално нарушение на правилата по издаване на АУАН и при обжалване, съдът следва да отмени незаконосъобразното наказателно постановление, издадено въз основа на незаконния акт за установяване на нарушението.

Обжалване на наказателни постановления

След установяване на извършено нарушение с административен акт, наказателният орган в месечен срок следва да се произнесе по преписката, като може да издаде наказателно постановление, с което да наложи наказание на правонарушителя. То трябва да съдържа реквизитите по императивната правна норма на чл. 57 от ЗАНН.

Наказателните постановления се обжалват пред Районния съд, в района на извършване или довършване на нарушението. Производството е двуинстанционно, тоест решението на Районния съд подлежи само на едно обжалване пред Окръжния съд, който извършва касационна проверка в рамките на касационно производство и се произнася с решение, което не подлежи на обжалване.

Срокът за обжалване на наказателно постановление е седем дни от връчването му, чрез жалба подадена до административнонаказващия орган, който следва да препрати преписката, заедно със своето становище към Районния съд.

Административното нарушение трябва да е напълно доказано от наказващия орган, както и процеса по ЗАНН да е протекъл изцяло законосъобразно.

Опитният адвокат в София следва да следи за всяко извършено процесуално нарушение или нарушение на материалноправните норми, което да опише в своята жалба и да представи пред съда.

Обжалването на наказателните постановления има висока ефективност, поради множество допускани грешки от наказващите органи. То е необходима защита на гражданите в административния процес и е препоръчително, винаги когато срещу вас или вашето дружество е съставено наказателно постановление.

СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО
Спечелено дело срещу НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
⏱️ За колко години се погасяват по давност задълженията ми?

В зависимост от вида на задълженията, давността е различна. При глобите тя е две години, ако е прекъсната с изпълнителни дела тя се преобразува в три годишна. Когато говорим за суми за събиране в НАП – данъци или осигурителни вноски, погасителната давност е 5 годишна и започва да тече от 1ви януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение по правилата на чл. 171 от ДОПК.

❓ Глобиха ме, без да съм виновен. Как да си потърся правата?

Когато вие не сте извършили нарушението, за което са ви глобили, вие трябва да обжалвате наказателното постановление, с което ви санкционират. То се оспорва с жалба пред Районния съд по местоизвършване на нарушението и се призовават свидетели. Съдът изследва цялия случай, за да прецени виновен ли сте, или не. Ако прецени че нямате вина или не сте извършил нарушението, той ще отмени наказателното постановление.

⌛ Какъв е срокът за обжалване на акт или на наказателно постановление?

Ако обжалвате наказателно постановление, срокът за депозиране на жалбата е 7 дневен и започва да тече от датата на връчването му. Ако желаете да обжалвате административен акт, срокът е 14 дневен и отново тече от датата на връчването му. При пропускане на срока е възможно да се изтъкнат уважителни причини и да се иска възстановяването му по реда на АПК.

🧾 Написаха ми акт, но не са ми издали наказателно постановление?

Спрямо правилата на чл. 52 от ЗАНН, наказателния орган трябва да се произнесе по преписката в месечен срок от получаването ѝ. Пропускането на този срок води до процесуални нарушения и може да послужи в съда като основание за отмяна на издаденото по-късно постановление. Възможно е наказателното постановление да е издадено, но да се бави връчването му.

💲 Колко струва адвокатската консултация с добър адвокат по административно право?

Адвокатската консултация в адвокатска кантора „Расташки“ се определя в зависимост от сложността на казуса и продължителността на работата по него. Средната цена за устна консултация е в размер на 100 лева.

Колко струват адвокатските услуги на добър адвокат в София?

Адвокатските възнаграждения се определят по законоустановен минимум, който се съдържа в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Искате да заведете дело срещу наказателно постановление?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства със създалия се казус.