call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Обжалване на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка ПАМ

Адвокатска кантора Расташки

В своята дейност административните органи могат да налагат Заповеди за прилагане на принудителна административна мярка като с тези заповеди се цели определена от закона цел и прилагане на процесуална принуда. Тези заповеди представляват административен акт и се издават срещу физически или юридически лица – правни субекти.

Важно е да отбележим, че държавната принуда, която се налага с ПАМ не следва да има ефекта на наказание, а нейната цел е да се защити обществения интерес и да се отнеме възможността на нарушителя да продължи да извършва нарушения. Тя следва да е много добре премерена и преценена, тъй като с нея се навлиза директно в правната сфера на друг правен субект.

Заповедите за прилагане на принудителна административна мярка трябва да са съобразени изцяло със закона и се налагат при наличие на определени законоустановени предпоставки. Те не се издават по избор или преценка на административния орган, а само при наличие на законовите основания.

Размера на административната принуда следва да е съобразен с преследваната цел на закона, за да не се превръща заповедта за принудителна административна мярка в предварително наказание или санкиция.

Видове Заповед за принудителна административна мярка ПАМ

Заповедите за прилагане на принудителна административна мярка ЗППАМ могат да се издават от разнообразни административни органи при изпълнение на вменената им от закона дейност, но най-често срещаните заповеди се издават от МВР при упражняване на контрол за движение по пътищата и от НАП при упражняване на фискален контрол. Заповеди могат да се издават и от Общинската администрация във връзка с прилагане на правилата за паркиране, които съответната община е приела с наредба.

МВР в своята компетентност при контрол на движението по пътищата най-често издава заповед за временно отнемане на свидетелство за управление на МПС издавана по ЗДвП (отнемане на шофьорска книжка) и заповед за дерегистрация на ППС издавана по ЗДвП (сваляне на регистрационни табели на автомобил).

НАП при своята дейност по фискален контрол във връзка със закона за ДДС издава заповед за запечатване на търговски обект.

Общинската администрация в своите вменени функции може да издава заповед за преместване на неправилно пракирано ППС.

Обжалване на Заповед за принудителна административна мярка

Ако ви е издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка, следва да потърсите юридическа помощ незабавно. Последствията от прилагане на принудителна административна мярка, тоест нейното изпълнение обикновено се извършва веднага след налагането ѝ. Чести са случаите, в които административният орган прилага поради неотложност мярка за административна принуда, а едва в последствие издава заповед и я връчва на нарушителя.

Заповедта за прилагане на принудителна административна мярка представлява индивидуален административен акт и тя може да се обжалва директно пред компетентния административен съд. Срока за обжалване на заповедта е четиринадесет дни и започва да тече от момента, в който заповедта ви бъде връчена.

За да бъде спазен срока следва да се заведе административно дело, чрез подаване на жалба. Самата жалба се входира до компетентния административен съд, но чрез административния орган издал заповедта. Тоест ако вашата заповед е издадена от СДВР и вие желаете да я обжалвате пред Административен съд София-град, вашата жалба следва да се адресира до СДВР и от там след като я разгледа, административният орган ще изпрати цялата преписка към компетентния съд.

Образуването на административно дело и обжалването на Заповедта за прилагане на принудителна административна мярка не спира изпълнението на административната принуда. Повечето от заповедите имат предварително изпълнение, което значи, че тяхното действие започва, независимо от това дали са обжалвани или не. Така е при заповедта за временно отнемане на СУМПС и при заповедта за дерегистрация на ППС.

Въпреки това при заповедите издавани от НАП имаме два варианта, в зависимост от преценката и законовите основания на заповедта, тя може да бъде заповед за запечатване на търговски обект с предварително изпълнение или без предварително изпълнение. Когато заповедта няма предварително изпълнение, това означава, че съдебното дело ще препятства влизането ѝ в сила и прилагането ѝ спрямо лицето, срещу което е издадена. По този начин може да се отложи нейното действие и при успешно дело въобще да не се стигне до запечатване на търговски обект.

При обжалване на ЗППАМ следва да се проверят законовите основания, въз основа на които заповедта е издадена и дали фактите реално попадат в хипотезата на правната норма, която предвижда издаване на заповед и налагане на административна принуда. Отделно от това следва да са спазени всички процесуални правила при издаването на административната заповед. В чл. 146 от АПК са посочени основанията, въз основа на които се обжалват административните актове.

При нужда от обжалване на заповед за прилагане на принудителна административна мярка трябва да се доверите на опитен адвокат в областта на административното право. Ние от адвокатска кантора „Расташки“ София можем да ви съдействаме във връзка с обжалване на всички разновидности на заповед за прилагане на принудителна административна мярка.

Имате нужда от помощ за обжалване на ПАМ?
Адвокат Расташки може да Ви консултира.