call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516   |   0878 103 330

Никола Благоев

Главен юрист
Никола Благоев
Никола Благоев
Главен юрист
За контакти
0879 881 888
rastashki.laws@gmail.com

Автобиография на главен юрист Никола Благоев

Главен юрист Никола Благоев е възпитаник на юридическия факултет на Нов Български Университет. През 2013 г. се дипломира, след успешно положени държавни изпити, пред законово определена комисия.

През 2014 г., придобива юридическата си правоспособност, след шест месечен стаж към Министерство на правосъдието, полагайки предвидения в „Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование и квалификация „юрист“, изпит.

Главен юрист Никола Благоев работи като юрисконсулт в различни частни фирми до 2018 г., където натрупва солидни теоретични познания, както и практически опит в областта на наказателното, търговското, гражданско, административно, вещно, трудово и застрахователното право, по които осъществява правна помощ.

През 2018 г. юрист Никола Благоев постъпва на работа в Адвокатска кантора „Расташки“ София, където работи с корпоративни клиенти, както и с физически лица във всички правни сфери. Той е консултант на членове на борда на директорите на големи акционерни дружества, както и множество чуждестранни инвеститори.

През 2019 г. юрист Никола Благоев получава повишение и започва работа на позицията „главен юрист“ в Адвокатска кантора „Расташки“, поради високата си квалификация.