call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Дело за запазена част от наследство при дарение, завещание или покупко-продажба

Дело за запазена част от наследство при дарение, завещание или покупко-продажба

Наследниците, които са ощетени при разпределение на имуществото на своите наследодатели имат право да искат по съдебен ред отмяна на завещателни разпореждания, които нарушават запазената им част или отмяна на дарение, направени от наследодателя приживе, с които се накърнява запазената им част от наследството определена в чл.29 от Закона за наследството. Ако наследодателят е прикрил дарението, като вместо това е извършил покупко-продажба, вие можете да заведете иск, с който да поискате продажбата да бъде обявена за симулативна, тоест прикриваща дарение, след което да поискате и полагащата ви се запазена част по чл.29 от Закона за наследството.

Колко е запазената ми част от наследството

Запазена част от наследството представлява част от цялото имущество на наследодателя – движими и недвижими вещи, които следва да се наследят от неговия наследник. Независимо от това, дали наследодателя е направил дарение или завещание на друго лице, закона е преценил, че въпреки това определена част от наследството следва да премине в собственост на законните наследници, за да не бъдат техните наследствени права прекалено ощетени от завещания или дарения. По този начин се избягва хипотезата, в която едното дете на наследодателя получава цялото наследство, а другото не наследява нищо. Всичко извън запазената част на наследника се нарича разполагаема част на наследодателя. С нея той може свободно да се разпорежда, но без да навлиза в запазената част полагаща се по закон на своите наследници. Например вашия баща – наследодател притежава един апартамент. Ако той е дарил или завещал този апартамент на вашия брат или сестра, а вие няма какво да наследите, това означава, че вашата запазена част е накърнена и вие можете по съдебен ред да си я възстановите. Колко точно е вашата запазена част от наследството (апартамента), вие можете да проверите в чл. 29 от Закона за наследството, който гласи:

Чл.29. (1) Запазената част на низходящи (синове, дъщери, внуци и др. вкл. осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг е: при едно дете или низходящи от него 1/2 ; при две или повече деца или низходящи от тях 2/3 от имуществото на наследодателя;

(2) Запазената част на родителите или на преживелия от тях е 1/3.

(3) Запазената част на съпруга е 1/2, когато наследява сам, и 1/3 когато наследодателят е оставил и родители. Когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете. В тия случай разполагаемата част при едно дете е равна на 1/3, при две деца е равна на 1/4, а при три и повече деца е равна на 1/6 от наследството.

Кой може да иска възстановяване на запазена част

Наследниците по закон, които имат право на запазена част са низходящите – синове дъщери, вкл. осиновените, както и съпрузите на наследодателя и неговите родители. Ако сте направили отказ от наследство, вие не можете да предявите иск за възстановяване на запазената ви част. Право да искат запазена част имат и наследниците по заместване, тоест ако наследник със запазена част е починал преди своя наследодател, децата на този наследник могат да искат от съда своята запазена част от наследството. Правото да се иска възстановяване на запазена част може да се упражнява само лично от конкретния наследник. В този смисъл не може един от наследниците да иска възстановяване на запазена част на други наследници, макар и негови близки.

Дело за запазена част при завещание

Ако наследодателят ни е завещал цялото си имущество или голяма част от него, а на нас ни се полага запазена част като наследници по закон, низходящи, съпрузи или родители, ние можем да искаме по съдебен ред отмяна на завещателните разпореждания до размера на нашата запазена част и по този начин, да получим частта от наследството, която ни се полага. Този вид съдебен иск по чл.30 от Закона за наследството може да бъде заведен в срок от 5 години, които започват да текат от момента на обявяване на завещанието пред нотариус. Ако този срок изтече вашите права на запазена част се преклудират и вие няма да можете да получите полагащото ви се по закон. Съдебният иск се завежда срещу лицето, което се е обогатило от завещателните разпореждания, накърняващи вашата запазена част. В тези случаи съдът следва да установи, колко е размерът на запазената ви част и колко е била разполагаемата част на вашия наследодател, след което съдът постановява възстановяване на запазената ви част. По закон първо се намаляват завещателните разпореждания, а едва след това дарения, ако има такива.

Дело за запазена част при дарение

Ако наследодателят ни е дарил цялото си имущество или голяма част от него, а на нас ни се полага запазена част като наследници по закон, низходящи, съпрузи или родители, ние можем да искаме по съдебен ред отмяна на дарението до размера на нашата запазена част и по този начин, да получим частта от наследството, която ни се полага. Този вид съдебен иск по чл.30 от Закона за наследството може да бъде заведен в срок от 5 години от откриване на наследството (смъртта на наследодателя). Ако този срок изтече, вашите права на запазена част се преклудират и вие няма да можете да получите полагащото ви се по закон. Вие можете да заведете иск за отмяна на дарението при запазена част независимо кога е направено то, но за да предявите това искане пред съда наследството трябва да е открито и наследодателят да е починал. Тоест ако наследодателят е дарил на брат ви апартамент през 2014 г., а в последствие е починал през 2022 г. вие не можете директно да искате отмяна на дарението през 2014г., а трябва да предявите иска си едва след смъртта на вашия наследодател през 2022г.  Според решения на Върховния касационен съд след дарението, с което е нарушена запазената ви част, върху нея не тече придобивна давност, тоест новият собственик по дарение няма да придобие вашата запазена част по давност, независимо колко време е минало до смъртта на вашия наследодател и в крайна сметка вие ще можете да си я получите след откриване на наследството (смъртта на наследодателя).

Дело за запазена част при покупко-продажба

Често в практиката, за да се избегнат дела за отмяна на дарение поради запазена част, наследодателите правят фиктивни продажби на своите деца или други лица, чрез които замаскират дарението и по този начин ви затрудняват, когато потърсите вашата запазена част по съдебен ред. Ако наследодателят ни е продал, прикривайки дарение цялото си имущество или голяма част от него, а на нас ни се полага запазена част като наследници по закон, ние можем да искаме по съдебен ред обявяване на покупко-продажбата за симулативна сделка и отмяната ѝ до размера на нашата запазена част и по този начин, да получим частта от наследството, която ни се полага. В този случай симулативната сделка е недействителна и съда ще може да прогласи покупко-продажбата за нищожна, прикриваща дарение, като в последствие може да възстанови полагащата ви се запазена част от наследството. Тежестта да докаже, че продажбата е симулативна и прикрива дарение пада върху ищеца – искащия своята запазена част. Най-често доказателства в тези случай може да се търсят при начина за заплащане на продажната цена, а именно ако имота е продаден на много по-ниска от продажната цена или ако е продаден при плащане в брой, което никога не е осъществено или ако плащането е по банка, но не е направено или е направено от чужда сметка или е направено на няколко пъти. Може да се търси и наличие на средства към онзи момент за закупуването на имота, а именно дали ответниците са били безработни и дали са разполагали със суми, за да платят продажната цена. Свидетелските показания са важен фактор при доказване на симулативната  продажба на наследствения ви имот. Вие можете да ангажирате свидетели, с които да докажете симулацията на сделката с устни показания пред съдия. Срока за завеждане на този съдебен иск за запазена част от наследството и прогласяване на симулативна сделка е 5 годишен от откриване на наследството (смъртта на наследодателя).

В случай, че вашата запазена част от наследство е накърнена и ви се налага по съдебен ред да възстановите полагащото ви се по право имущество трябва да се консултирате с добър адвокат, специалист по недвижими имоти и наследствено право. Адвокатска кантора Расташки предлага професионална правна помощ и юридически услуги по дела за недвижимите имоти и наследствено право.