call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Дела при закриване и ликвидация

Ликвидация на търговско дружество

Ликвидация и закриване на търговско дружество

Правната уредба на ликвидацията се съдържа в чл. 266 – 274 ТЗ. Съгласно разпоредбите на закона можем да стигнем до извода, че ликвидацията представлява едно извънсъдебно безспорно производство, чиито цели са:

  • Изпълнение на задълженията на дружеството;
  • Събиране на вземанията;
  • Осребряване на имуществото;
  • Разпределяне на остатъка между съдружниците или акционерите.

Не може да се твърди, че търговското дружество престава да бъде търговец със започване на ликвидацията. Безспорно е, че неговата правоспособност е ограничена, защото всички сделки и действия, които се извършват в хода на ликвидацията, трябва да бъдат подчинени на посочените по-горе цели.

При ликвидация търговските дружества се управляват и представляват от ликвидатори, които могат да бъдат един или повече. Ликвидаторите имат правата и задълженията и носят отговорността на членовете на управителните органи на съответния вид дружество.

Съществуват различни възможности за назначаване на ликвидатор, които зависят от основанието за прекратяване на дружеството. Съобразно този критерий ликвидаторите се назначават от:

  • Общото събрание при капиталовите търговски дружества;
  • Неограничено отговорните съдружници при персоналните търговски дружества;
  • Длъжностното лице при Агенцията по вписванията;
  • Съдът по седалището на дружеството.

Този, който назначава ликвидатора, определя и неговото възнаграждение, както и срока, в който трябва да завърши ликвидацията. Самите ликвидатори се вписват в Търговския регистър, като трябва да представят образци от подписите си, тъй като ще представляват дружеството.

Прекратяване на търговската дейност на търговското дружество е необходима предпоставка за откриване на производство по ликвидация, чрез което дружеството приключва стопанската си дейност по законоустановения ред.

Единствено в хипотезите на преобразуване на търговско дружество и започване на производство по несъстоятелност, прекратяването на дружеството не е обвързано с ликвидационна процедура. За прекратяване на търговската дейност е необходимо да бъде представено Удостоверение от териториалното поделение на Национална агенция по приходите по седалище на дружеството.

Прекратяването на дружеството и започването на производство по ликвидация се вписват в Търговския регистър към Агенция по вписванията, след подадено писмено заявление на ликвидатора, като заедно с това трябва да бъде обявена и покана до кредиторите на дружеството да предявят своите вземания в шест месечен срок.

Действията, които формират ликвидацията като динамичен фактически състав започват с установяване на имуществото на дружеството, към момента на прекратяване на дейността. За целта ликвидаторите съставят начален баланс и обяснителен доклад към него. В края на всяка година те извършват годишно приключване и представят годишен финансов отчет и доклад за дейността си пред съответния ръководен орган на дружеството.

С обявяването на поканата до кредиторите в Търговския регистър започва да тече 6-месечен срок, преди изтичането на който не може да се извършва разпределение на имуществото между съдружниците или акционерите.

Друго защитно средство в полза на кредиторите е, че обявеното в ликвидация търговско дружество не може да се откаже от несъбираемите си вземания, преди да са удовлетворени кредиторите му. Ако даден кредитор не предяви вземането си, но в дружеството има данни за съществуването и размера на това задължение, законът предвижда, дължимата сума да се вложи в банка на негово име, а ако задължението е спорно, имуществото се разпределя само след като на кредитора се даде подходящо обезпечение.

След удовлетворяване на всички кредитори, останалото дружествено имущество се разпределя между съдружниците или акционерите в съответствие с техния ликвидационен дял. Това може да стане, само ако са спазени гореописаните действия за защита на правата на кредиторите. За извършеното разпределение се изготвя протокол, в който се документират извършените действия.

При разпределението, имуществото може да бъде осребрено, като законът предоставя и друга възможност, а именно – на съдружниците или акционерите да се прехвърлят отделни обекти от него, стига с това да не се увреждат правата на останалите съдружници.

След изплащането на всички задължения и разпределението на останалото имущество се провежда заседание, на което се приема заключителен баланс и се взема решение за заличаване на дружеството. След приемане на решението, ликвидаторите заявяват заличаването на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Съществуват хипотези, които дават възможност преди приключване на ликвидацията, дейността на дружеството да бъде продължена, но само при положение, че не е започнало разпределение на имуществото.

Основната правна последица от осъществяването на производството по ликвидация на търговско дружество и заличаването му от Търговския регистър се състои в това, че то престава да съществува като субект в правната действителност.

Вследствие заличаването на дружеството е необходимо извършването на някои действия като – уведомяване на териториалните поделения на НАП, както и на други субекти, когато това е предвидено в закона.

При закриването на вашия бизнес е от изключителна важност да получите юридическа консултация от добър адвокат по фирмено право, който да ви разясни правните методи за постигане на вашата цел.

СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА
Спечелено дело по Несъстоятелност - фалит
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА ФАЛИТ
Спечелено дело по Несъстоятелност - фалит - част 2
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА ФАЛИТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА ФАЛИТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА ФАЛИТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА ФАЛИТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА ФАЛИТ
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
❌ Как мога да закрия фирмата и бизнеса си, дори да дължа пари?

Търговските дружества се закриват, чрез извършване на процедура по ликвидация и заличаване на фирмата от търговския регистър. Ако вашето дружество има задължения, но няма активи, с които да ги покрие, трябва да се извърши производство по несъстоятелност (фалит) пред Окръжния съд по място на седалището на дружеството. В този случай имате възможността да закриете фирмата си, въпреки задълженията ѝ към други лица.

⌛ Колко време отнема закриването на фирма, ако използвам добър адвокат?

Закриването на фирма и заличаването ѝ от търговския регистър протича в шест месечен срок, определен в Търговския закон. През това време всеки кредитор, който има вземания срещу вашата фирма ще може да провери в търговския регистър и да разбере, че тя е в процес на ликвидация и има правото да предяви вземането си. За да закриете вашата фирма ви е необходимо да спрете своята дейност и да докажете това с удостоверение от НАП, срока за издаване на което е два месеца и може да удължи периода на процедурата още преди да я стартирате.

❓ Мога ли да прехвърля фирма със задължения?

Можете да прехвърлите дружество, заедно с всичките му пасиви и активи. Продажбата на търговско дружество се извършва, чрез нотариален договор за покупко-продажба на дружествени дялове. Нотариалният договор се придружава от множество документи. Два от тях представляват декларации, в които сте длъжен да декларирате, че дружеството няма задължения за осигурителни вноски на работници и служители и че дружеството няма неплатени заплати на своите работници или служители.

👔 Колко струва адвокатската консултация с добър адвокат по търговско право?

Адвокатската консултация в адвокатска кантора „Расташки“ се определя в зависимост от сложността на казуса и продължителността на работата по него. Средната цена за устна консултация е в размер на 100 лева.

💲 Каква е цената на добър адвокат в София?

Адвокатските възнаграждения се определят по законоустановен минимум, който се съдържа в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Имате създал се казус с ликвидация и закриване на търговско дружество?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства със създалия се казус.