call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Адвокат за регистрация на фирма или НПО

Регистрация на фирма или НПО

Учредяване и регистрация на фирма

В нашата кантора ще ви помогнем да подберете най-подходящото дружество за вашата цел и успешна дейност. Адвокат Расташки има богат опит с учредяването на дружества и регистрацията им в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Министерство на правосъдието.

Ако развивате търговска дейност, свързана с някоя от изброените в чл.1 ал.1 от Търговския закон сделки, следва да учредите юридическо лице търговец. Учредяването на търговско дружество и вписването му в Търговския регистър се съпътства от сложен документален и юридически процес. Ние можем да подготвим необходимата документация за учредяване или преобразуване на всеки един вид юридическо лице.

По смисъла на закона търговските дружества са изчерпателно изброени и могат да са няколко различни вида.

Дружество с ограничена отговорност ООД

Дружество с ограничена отговорност (ООД) е най-използваното търговско формирование. Подходящо е както за малък, среден и дори голям бизнес. При него две или повече лица извършват търговски сделки с общи средства, като всяко от лицата е ограничено отговорно и участва в дружеството с капиталова вноска, парична или непарична.

Самото дружество е отговорно до размера на капитала си, което го прави подходящо за контролиране на евентуални загуби при търговска дейност. Минималния капитал за учредяване е 2 лв., като минималния размер на всеки дял е 1 лв.

Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД

Разликата на този вид търговско дружество с ООД е единствено в това, че едно лице е собственик на целия капитал на дружеството. Учредява се с учредителен акт, а не с дружествен договор.

В ООД капиталът е разделен между съдружниците на определени дялове с номинална стойност, докато при ЕООД, нямаме съдружници, а едноличен собственик на всички дялове от капитала на дружеството.

Акционерно дружество АД

Този вид юридическо лице представлява дружество, чиито капитал е разделен на акции (ценни книги удостоверяващи участие в дружество и даващи право на дивидент и ликвидационен дял). Поради множеството инвестиционни възможности, които предоставя, акционерното дружество, то се явява изключително подходящо за едрия бизнес.

Минималния размер на учредителния капитал на АД, трябва да е не по-малко от 50 000 лв. Някой дейности, като банковата и застрахователната се извършват изключително от акционерни дружества и не могат да се осъществяват от останалите търговски формирования. Минимално опростения начин на управление на АД, е чрез съвет на директорите, който изисква минимум три лица за осъществяване на дейността му. Съществува и варианта за учредяване на Еднолично акционерно дружество (ЕАД).

Едноличен търговец ЕТ

Едноличния търговец е формирование, набрало популярност през 90-те години с цел, развиване на малък бизнес. Недостатъците му идват от там, че физическото лице – търговец е неограничено отговорен с цялото си имущество относно задълженията, свързани с търговската му дейност и поети от ЕТ.

Също така данъчното облагане на ЕТ е сравнително по-високо от това на останалите търговски форми. Ако притежавате ЕТ, честа практика е преобразуването му в капиталово дружество като еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

Събирателно дружество СД

Това е дружество, при което две или повече лица се съюзяват с цел извършване на търговски сделки. При СД и двете лица са неограничено отговорни с цялото си имущество относно задълженията на дружеството. Поради неограничената отговорност на лицата, това е форма на търговско дружество, която се избягва от търговците.

Ако притежавате СД, често се изисква преобразуването му в капиталово дружество, като дружество с ограничена отговорност (ООД).

Командитно дружество КД

Предимството на Командитното дружество се крие в това, че дава възможността, някои от съдружниците да бъдат неограничено отговорни с цялото си имущество за задълженията на дружеството, а други да отговарят само до определена капиталова вноска.

По този начин при малък или среден бизнес, може да се комбинират лица, които не желаят да бъдат неограничено отговорни, но искат да участват в дружеството и лица, които искат да бъдат неограничено отговорни. Не е честа практика да се учредяват и регистрират КД.

Командитно дружество с акции КДА

Това е командитно дружество, чиито капитал е разделен на акции (ценни книги удостоверяващи участие в дружество и даващи право на дивидент и ликвидационен дял).

КДА предоставя възможност в търговско формирование с акции да се включат неограничено отговорни съдружници.

Увредяване и регистриране на НПО

Юридическите лица с нестопанска цел (НПО – неправителствена организация) не са търговци по смисъла на Търговския закон. Те не извършват търговски сделки, освен допълнителна стопанска дейност, свързана с основната им дейност. Законовите разпоредби относно НПО са нормирани в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Този тип лица винаги преследват цел, определена в акта на създаването им. Те се ползват с множество данъчни облекчения и подлежат на по-строг административен контрол. Юридическите лица с нестопанска цел се делят на обикновени и такива за осъществяване на обществено полезна дейност, които се вписват в специален регистър. Правните им форми са сдружения (религиозни, научни, спортни, синдикални, ловни и др.) и фондации (предимно с благотворителен характер).

Ако имате нужда от адвокат за регистрация на фирма, то ние от адвокатска кантора Расташки можем да ви съдействаме при учредяване на вашата фирма, сдружение или фондация. Сдруженията могат да бъдат с обществено полезна дейност или такива в частна полза. За участие по някои програми на Европейския съюз, относно насърчаване на определен вид дейности се изисква сдружението да се учреди с обществено полезна дейност, но този вид сдружения, следва да заверяват своя годишен финансов отчет пред регистриран одитор и подлежат на строг отчетнически контрол и повече проверки и ревизии от административните органи.

Фондацията е юридическо лице без членски състав с идеална, нестопанска цел. Всичките средства на фондацията следва да се изразходват с оглед осъществяването на нейните цели. Фондацията се учредява с дарение. Тя може да има управител или управителен съвет, които действат като органи на управление и извършват волеизявленията на юридическото лице. Нейната основна дейност като субект на правото е да получава дарения, които да изразходва по осъществяването на записаните в учредителния ѝ акт цели.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
❓ Искам да регистрирам фирма. Кой вид дружество е подходящо за мен?

Видовете търговски дружества са изрично определени в търговския закон. Най-популярното и най-удачно за малкия и среден бизнес е Дружеството с ограничена отговорност (ООД). То може да бъде учредено само от едно лице като в този случай ще се нарича (ЕООД). Този тип дружество е притежава собствен капитал и отговорност за своте действия и сделки, която е ограничена до размера му. Това го прави изключително подходящо за малкия и среден бизнес. Акционерните дружества (АД) се препоръчват само и единствено за големи корпорации, тъй като предлагат повече възможности и елементи за външно финансиране, но управлението им е силно юридически и счетоводно усложнено.

⌛ Колко време отнема регистрацията на фирма, ако използвам добър адвокат?

Регистрацията на дружество в Търговския регистър се извършва за три работни дни. Подготовката на документите в адвокатска кантора „Расташки“ отнема един ден. Вашето ново дружество може да е регистрирано и готово за дейност в рамките на четири работни дни.

❓ Искам да регистрирам сдружение. Какви са правилата и трябва ли то да е с общественополезна дейност.

За да регистрирате сдружение са необходими три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на нестопанска (нетърговкса) цел. Ако имате изричното изискване вашето сдружение да бъде с общественополезна дейност, за учредяването са необходими седем или повече физически лица или три или повече юридически лица. Сдруженията с общественополезна дейност са с усложнени счетоводни и юридически изисквания. Освен ако не е необходимо, поради самата му същност или програмно финансиране е препоръчително да не се използва сдружение с общественополезна дейност.

❓ Как се регистрира фондация?

Фондацията се регистрира чрез договор за дарение, което ще се използва за определена цел. Фондацията има управител (един или няколко), който е задължен да използва средствата ѝ за определената в устава цел. Тя е правен субект без членски състав (няма собственици) и се учредява, за да може да получава дарения, които да подпомагат изпълнението на поставената цел, която често е благотворителна или общественополезна. Необходима е нотарилана заверка на устава при учредяване на този вид НПО.

💲 Колко струва адвокатската консултация с добър адвокат по търговско право?

Адвокатската консултация в адвокатска кантора „Расташки“ се определя в зависимост от сложността на казуса и продължителността на работата по него. Средната цена за устна консултация е в размер на 100 лева.

👛 Каква е цената на добър адвокат в София?

Адвокатските възнаграждения се определят по законоустановен минимум, който се съдържа в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Искате да регистрирате фирма или НПО?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства с регистрацията още днес.