call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Покупко-продажба на имот

Всичко за ипотеката от правна гледна точка

Съдействие при покупко-продажба на имот

Покупко-продажбата на недвижими имоти е важна част от гражданския оборот и чрез нея се задоволяват жилищните нужди на обществото. Тази дейност съставлява сложен комплекс от действия, които трябва да бъдат прецизно изпълнени. Подготвянето и оформянето на правилна и изчерпателна документация е от особена важност за сключването на сделка с недвижим имот.

Именно поради това е от изключително значение използването на юридическа помощ от опитен адвокат, който да се заеме със сложната процедура по подготовката на вашия предварителен договор и нотариален акт. Не са рядкост случаите на измама при сделки с недвижими имоти, поради което ние се стремим да ви предоставим безупречна услуга и пълна юридическа проверка на цялостната документация по покупко-продажбата ви.

Адвокатска кантора „Расташки“ София предлага комплексно обслужване при извършване на всички видове сделки с недвижими имоти. Нашият висок професионализъм и дългогодишен опит в този институт на правото ще работят във ваша услуга по време на целия правен процес на покупко-продажбата.

Какви документи са ми необходими за покупко-продажба на имот

В българското законодателство покупко–продажбата на недвижим имот се извършва чрез подписването на нотариален акт, с който се изповядва сделката пред нотариус, с район на действие по местонахождение на имота. Преди да се достигне до този окончателен договор (нотариален акт) е нужно да се премине през дългия процес на подготовка на сделката, който включва изготвяне и събиране на необходимата документация. Като най-важни и абсолютно необходими документи бихме могли да посочим:

  1. Документ за собственост на недвижимия имот.
  2. Актуална скица/схема на недвижимия имот.
  3. Данъчна оценка на недвижимия имот за текущата година, в която е отбелязано, че няма непогасени задължения по партидата на имота.
  4. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

При особени случаи, нотариуса ще има нужда от допълнителни документи, като удостоверение за тежести, удостоверение за наследници, удостоверение за идентичност на адрес и др.

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот е основата, на която се гради процеса, следващ преговорите. Когато сме изяснили условията, за извършване на правната сделка, продавачът и купувачът подписват предварителен договор.

В него се записват всички условия по сделката, така както следва тя да бъде изповядана. Тоест той обвързва продавача да прехвърли на купувача собствеността на недвижимия имот, срещу определена цена, която пък купувачът от своя страна се е задължава да плати на продавача. По този начин всички договорки са валидизирани в писмен вид и вече може да бъде предаден договорения задатък/капаро.

Предварителния договор трябва да съдържа разпоредби относно предмета на договаряне, цената на имота, условията и срока за придобиването му, начина и срока за плащане на продажната цена, момента на предаване на владението на имота, размера на задатъка/капарото, правата и задълженията на страните и др.

Законодателят не е предвидил нотариална заверка, относно формата на предварителния договор, а е достатъчно, той да бъде в обикновен писмен вид. Със сключването на такъв договор, всяка една от страните придобива правото, да поиска от съда, сключването на окончателен договор по чл.19 от Закона за задълженията и договорите.

В адвокатска кантора „Расташки“ можем да ви съдействаме изцяло при снабдяването и изготвянето на всички документи необходими за сключване на вашата сделка с недвижим имот. Ние имаме дългогодишен опит в сферата на покупко-продажбите и можем да ви предоставим първокласна консултация и висококачествена правна помощ.

Как да прехвърля имота си на близък роднина, но да запазя ползването му до живот

Правото на собственост може да се прехвърли на купувач или да се дари с договор за дарение, но да се запази правото на ползване върху недвижим имот или върху част от него. В този случай върху имота ще се учреди вещноправна тежест, в полза на прехвърлителя. Когато тази тежест е безсрочна говорим за пожизнено право на ползване.

То се учредява в полза на физическо лице, за срок до края на живота му, тоест никой друг, няма правото да използва имота. По този начин купувача или надарения ще има собственост, но няма да може реално да използва имота си. Ако той реши да го препродаде, новия приобретател, също ще трябва да се съобрази с вещноправната тежест и няма да може да използва имота. Тоест каквото и да се случва, когато правото на ползване е учредено в полза на едно лице пожизнено, единствения начин то да се развали е чрез изричното волеизявление на това лице или по съдебен ред при порок в учредяването.

Така закона ни дава възможност да прехвърляме собственост на имот, но да запазим възможността да го използваме до края на живота си. Ние можем да прехвърлим своя имот на друго лице, но със запазване на вещното право на ползване, си гарантираме сигурност като ползвател.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
🔍 Как да бъда сигурен, че имотът, който купувам е проверен за тежести?

Проверката за тежести се извършва, чрез справка в имотния регистър, от която са видими всички вписвания върху имота. Консултирайте се с добър адвокат при нужда от тълкуване на документа. Обърнете внимание на датата на предоставеното удостоверение за тежести и за какъв период е то.

📋 Нужен ли ми е предварителният договор за покупко-продажба и колко струва?

Предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот е най-важният документ, който се изготвя по време на сделката. В него се описват всички условия, при които ще се продаде имотът, както и даденото капаро. Нужно е да се обърне изключително внимание при изготвянето и подписването на този документ, тъй като той задължава страните да следват разпоредбите му. Цената за написване на предварителен договор варира, в зависимост от цената на имота като минималната е 150 лева.

✏️ От агенцията за недвижими имоти ми казват да побързам да подпиша?

Агенциите за недвижими имоти в България от години пришпорват гражданите при сключване на сделките. Това е разбираемо, тъй като те имат интерес да вземат своя хонорар. Имотът няма да изчезне от пазара и няма да бъде купен за няколко дни. Нашето мнение е да се отдадете на размисъл и да се консултирате с добър адвокат преди да сключите важна за вас сделка.

📚 Предлагате ли съдействие по цялата сделка до продажбата с нотариален акт?

Ние ще ви консултираме и ще вземем заедно най-добрите решения по време на целия процес на покупко-продажбата на вашия имот. От изготвянето и подписването на предварителния договор до изповядване на сделката с нотариален акт и вписването му в Имотния регистър към Агенция по вписванията.

💲 Колко струва адвокатската консултация с адвокат по недвижими имоти?

Адвокатската консултация в адвокатска кантора „Расташки“ се определя в зависимост от сложността на казуса и продължителността на работата по него. Средната цена за устна консултация е в размер на 100 лева.

🕴️ Колко струват адвокатските услуги на добър адвокат София?

Адвокатските възнаграждения се определят по законоустановен минимум, който се съдържа в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Имате нужда от покупко-продажба на имот?
Адв. Расташки може да Ви съдейства със всички документи и изисквания.