call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Дело за родителски права

Дело за родителски права

Делата за упражняване на родителски права са често срещани в сферата на Семейното право. При наличието на спор за родителските права, след развод по взаимно съгласие или исков ред, или когато родителите нямат брак, но не живеят заедно, те могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, личните отношения с него и издръжката му.

Ако не постигнат съгласие по посочените въпроси, спорът се решава от Районния съд по насДело за родителски праватоящ адрес на детето.

В чл. 127 от Семейния кодекс са нормирани изискванията за сключване на споразумение и иска за родителски права, в случаите когато родителите не живеят заедно.

При разглеждане на спор за упражняването на родителските права и местоживеенето на детето, Съдът се ръководи главно от интересите на детето.

В чл. 123 от Семейният кодекс е записано, че упражняването на родителските права и задължения се извършва по общо съгласие на родителите, а при разногласие, те могат да предявят иск пред Районния съд по настоящия адрес на детето.

За подготовка на адекватна защита и грижа за интересите Ви, ще ви е нужен добър адвокат в София с богат опит в областта на разводите и семейното право.

Споразумение за родителски права

Когато се постигне съгласие по чл. 127 от Семейния кодекс, следва да се изготви споразумение за упражняването на родителските права. В това споразумение трябва да се уредят въпросите за местоживеене на детето, неговата издръжка и режима на лични отношения с родителя, който няма да упражнява правата.

Споразумението трябва да се утвърди от Съда като законосъобразно, тоест отговарящо на всички законови изисквания и трябва да е в интерес на детето.

В съдебно заседанието, родителите трябва да потвърдят съгласието си по споразумението лично и недвусмислено, като заявят, че са запознати с разпоредбите му.

В съдопроизводство се изисква становище от Дирекция „Социално подпомагане“, което се предоставя след посещение в домовете на двамата родители.

След като Съдът се убеди, че са спазени интересите на детето и че споразумението не противоречи на закона, той го утвърждава.

Споразумението има силата на изпълнително основание по чл. 404 т. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), тоест ако то не се изпълнява от родителите, ще подлежи на принудително изпълнение, чрез съдействието на съдебен изпълнител.

Режим на лични отношения е правен термин, чието легално определение се състои в чл. 59 ал. 3 от Семейния кодекс. То включва определяне на период или на дни, в които родителят може да вижда и да взема детето, както и през официалните и лични празници на детето и през училищните ваканции.

Режимът може да варира в зависимост от исканията на страните и се постановява по преценка на Съда, при спазване на интереса на детето.

Дело за упражняване на родителски права

Ако не може да бъде постигнато съгласие по чл. 127 от Семейния кодекс и родителите не успеят да сключат споразумение, то всеки един от тях може да предяви иск пред Районния съд, по настоящия адрес на детето за определяне на упражняването на родителските права.

Исковете за родителски права, често се съединяват с иск за издръжка на детето, която му се заплаща чрез родителя, на когото е предоставено упражняването на правата.

Съдът се произнася по въпросите за упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с родителите и издръжката на детето, съгласно чл. 59, 142, 143 и 144 от Семейния кодекс.

В исковото производство се изисква становище от Дирекция „Социално подпомагане“ и се съобразяват интересите на детето.

Родителят, претендиращ упражняването на родителските права следва да докаже своите лични възпитателни качества, финансови възможности за отглеждане на детето и възможността да осигури нормален начин на живот, наличието на дом и близки, които могат да помагат с грижи за детето и др.

При развод, споровете относно родителските права се определят по правилата на чл. 59 от Семейния кодекс.

Ако не бъде постигнато съгласие, Съдът разглеждащ делото, служебно се произнася на кого от родителите да се предостави упражняването на родителските права, определя мерките на упражняване на тези права, режима на лични отношения и издръжката на децата.

При служебното решаване на тези въпроси, Съдът следва да съобрази, интересите на детето, като установи: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата, желанието на родителите, привързаността на децата към родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности.

Издръжката се определя, така че да осигури условията за живот на детето, които то е имало до настоящия момент (преди развода).

Дела за ограничаване и лишаване от родителски права

Ограничаването на родителските права се извършва от Районния съд, само в случаи, когато поведението на родителя застрашава и представлява опасност за здравето, личността, възпитанието или имуществото на детето.

Районният съд може да възложи упражняването на родителските права на друго лице или да ограничи, отнеме родителските права, както и да постави условие за упражняването на някои от тях.

При нужда Съдът може да промени местоживеенето на детето, като то бъде настанено извън семейството. При този вид дела е необходимо изключително внимание и професионализъм.

Когато родителят не е в състояние да упражнява родителските права, поради продължителна психическа или душевна болест, се вземат горепосочените мерки за ограничаване на родителските права.

Лишаването от родителски права се извършва само в особено тежки случаи, при застрашаване на личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето по чл. 131 от Семейния кодекс.

Второто основание, на което може да се иска лишаване от родителски права е, когато родителят трайно не полага грижи и не заплаща издръжка на детето, без основателна причина.

При лишаване от родителски права на родител, когато няма друг родител, Съдът предприема мерки за закрила и настанява детето извън семейството.

Имате нужда от адвокат за родителски права?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства със създалия се казус.