call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Съгласие за пътуване на дете в чужбина

Заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина

Разрешение за пътуване на дете в чужбина

Делата за заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина са необходимост и често явление в сферата нa семейното право. Ние знаем, че този деликатен въпрос изисква време, внимание и постоянство, както и съсредоточено разглеждане на цялата ситуация, свързана с личните  отношения на нашите довереници.

За да може непълнолетен да напусне страната, трябва да е налице съгласие, дадено от  двамата му родители. Този вид дела се завеждат, когато такова съгласие липсва от страна на един от тях. В тази ситуация се налага съдът да се намеси в гражданскоправните отношения на субектите, като вземе решение вместо родителят, който отказва да даде разрешението си, за пътуване на непълнолетен в чужбина.

В практиката се явяват различни случаи, в които родителите са прекратили брака си, чрез развод или пък не са сключвали такъв изначало. Подобен казус е възможен и когато лицата са били в състояние на фактическо съжителство. Възникналите разногласия биха могли да са евентуална пречка за интересите на детето при решаването на въпроса с неговото пътуване извън граница.

В разпоредбите на Семейния кодекс и Закона за лицата и семейството, са закрепени основните правни принципи относно отговорността на родителите за своите ненавършили пълнолетие деца. За да може дете да напусне страната, само с единия си родител, е необходимо другият да предостави на първия нотариално заверена декларация, с която писмено потвърждава съгласието си за това. В случаите в които детето ще пътува с трето лице е необходимо представяне на декларация и от двамата родители.

При невъзможност от страна на родителите да постигнат консенсус относно пътуването е необходимо да се води съдебно производство пред Районния съд с представителството на адвокат. По този начин единия от родителите, би представил пред съда, своите причини и наложителността на пътуването на детето извън границите на страната. За да бъде уважена подадената молба, причините, поради които детето се налага да напусне страната, трябва да бъдат задължително належащи или от особена важност. Необходимо е добре да бъдат описани и формулирани пред районния съдия.

Значима и основателна причина би била необходимо лечение на детето в чужбина или пътуване с образователна цел. Съдът от своя страна е длъжен да направи проверка относно личните взаимоотношения между родителите на детето и да разбере, дали отказът на единия родител е основателен или просто е против интересите на детето. След като изследва фактическата обстановка, Районният съд се произнася с решение, с което може да уважи молбата и да даде заместващо съгласие за пътуване на детето в чужбина или да отхвърли подадената молба, като неоснователна.

Родителят молител не може да поиска от съда да даде разрешение на детето да пътува в чужбина за неограничен период от време, в няколко държави.  При уважаване на молбата и даване на съгласие, действията на съда са ограничени и  се изразяват в следното: да присъди детето да пътува само до определени страни в срок до навършване на неговото пълнолетие.

Съдът в своите процесуални действия и при произнасянето си, трябва да се съобрази изцяло с интересите на детето. Именно заради това проверката, която се извършва се явява превантивна гаранция по отношение на сигурността на непълнолетния. Тя е от изключителна важност, тъй като чрез нея би могло да се предотврати пътуване в държава, в която има обявено военно положение или епидемия и др. Основната цел на съда е да съобрази интересите на детето, свързани с неговия живот, здраве и пълноценно развитие.

Възможна е хипотеза, в която единият родител е с местожителство в чужбина и желае да изведе детето от страната за постоянно. В тези случаи, наред с проверката относно мотивите за това решение, трябва да се промени и режима на личните отношения като се разгледа въпроса за родителските права.

Ако те са присъдени на родителя, с който детето живее в България, може да се поиска от съда, да се присъдят правата на този родител, с който то ще живее в чужбина. В чл.59 ал.9 от Семейния кодекс е предвидена възможност за промяна на взетите от съда мерки и да се определят нови.

При напускане на страната за постоянно, съдът следва да провери условията, при които детето ще бъде отгледано и възпитано. Действащ по своя лична преценка, базирана на фактите, които е събрал, относно отношенията на родителите, Районният съд може да отхвърли искането, ако сметне за неоснователно извеждането на детето в чужбина. Ако съдът прецени, че пътуването ще е в интерес на детето, той се произнася като дава заместващо съгласие и разрешава детето да пътува.

Заедно с образуваното на съдебно производство за напускане на страната на детето, може да бъде поискано от съда и издаването на паспорт за задграничното му пътуване.

Ние в адвокатска кантора „Расташки“ София, можем да изготвим за вас всички документи, които са необходими за стартиране на процедурата по заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина и ще осъществим процесуалното представителство пред съд по вашето съдебно дело.

СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО
📃 Какви документи са нужни за попълване?

Документ за самоличност и Нотариално заверено съгласие за пътуване в чужбина.

➡ Двамата родители ли трябват да предоставят разрешение за пътуването?

Съгласието се изисква от непътуващият родител.

❓ На каква възраст детето може да пътува само, без необходимо писмено разрешение?

След навършване на 18-годиша възраст, тъй като детето се води пълноправен гражданин, същото може да пътува самостоятелно и независимо от родителите си, извън пределите на Република България.

⚖️ Възможно ли е съд да предостави разрешение за пътуване на дете в чужбина?

Когато между родителите съществува неразбирателство и непътуващият родител отказва да даде съгласието си, съдът може да постанови Решение, с което допуска излизането на детето извън границите на Република България, ако сметне, че това е в интерес на детето и ако самото напускане е рамкирано във време, пространство и цел на пътуването.
Rastashki.com може да Ви съдейства при изготвянето на молбата до съда.

✅ Когато детето пътува извън чужбина с единия родител, другия необходимо ли е да предостави разрешение?

При всички положения, освен ако не отговаря на изключенията предвидени в закона. За да сте сигурни в това, обърнете се към нас за правна консултация.

Имате казус с дело за заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства със създалия се казус.