call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Административно право

Административно право

Административно право и правна помощ

Административното право и административният процес дефинират отношенията, които се развиват между правните субекти и държавата като субект с властнически правомощия. Изпълнителните органи издават множество и разнообразни административни актове, във връзка с изпълнението на своите функции.

Регулирането на правоотношенията между гражданскоправните субекти и органите на власт се осъществява, посредством издаването на индивидуални и общи административни актове. Самият процес по издаването, оспорването и изпълнението на тези актове се нарича административен процес. Основният нормативен акт в тази сфера на правото е Административнопроцесуалният кодекс (АПК).

Ние в правна кантора Расташки София притежаваме богат опит в оспорването на административни актове, издадени против юридически или физически лица. Ние можем да ви съдействаме при нужда от достигане на благоприятни последици, които се постановяват от държавен орган с административен акт. Такива са разрешенията за строеж, различните лицензи за извършване на дейност, както и всички административни актове, които благоприятстват вас и вашия бизнес.

Административният процес преминава през различни фази, за да се достигне до издаване на административен акт. За да бъде този акт законосъобразен, той трябва да се издаде при спазване на материалния и процесуален закон, както и да бъде съобразен с целта на закона.

Трябва да бъде спазена компетентността на административния орган, който издава акта. Най-често органите на изпълнителна власт, които издават административни актове са Национална агенция по приходите (НАП), органите на Министерство на вътрешните работи (МВР), Кметовете на общините и областните управители, Комисия за защита на потребителите (КЗП) и др.

Как мога да поискам да ми бъде издадено разрешително или лиценз

Някои дейности в държавата се извършват при контролно-разрешителен режим, тоест за да бъдат извършвани от физическо или юридическо лице, следва да им бъде дадено разрешение или лиценз за съответната дейност от орган на изпълнителната власт.

Тези разрешения се издават под формата на административен акт, по реда на Административнопроцесуалния кодекс, по заявление на заинтересованите лица. Най-често в нашата адвокатска практика, ние съдействаме за издаване на:

  1. Разрешение за строеж;
  2. Разрешение за организиране на хазартни игри;
  3. Лиценз за кредитни институции;
  4. Лиценз за охранителна дейност;
  5. Лиценз за товарни и автомобилни превози.

Към исканията за издаване на съответното разрешение или лиценз, административният орган, често има специфични изисквания за допълнителна документация или изисквания към самия правен субект. Ние можем да ви бъдем от полза при набиране на необходимата документация, както и да ви консултираме относно изискванията на всяка една дейност, към чиито разрешение се стремите.

Обжалване на наказателни постановления

В своята дейност, държавните органи имат правомощията да ангажират административно-наказателната отговорност на правните субекти. Когато е извършено нарушение на закона, следва на нарушителя да бъде наложена съответстващата санкция. Налагането на административно наказание се извършва с издаването на наказателно постановление. Основен нормативен акт при ангажирането на административно-наказателната отговорност на правните субекти е Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). В него е описан целия процес по наказване на нарушителите.

Наказателните постановления най-често се издават въз основа на съставен Акт за установяване на административното нарушение (АУАН). За да бъде постановлението законосъобразно е необходимо и АУАН да отговаря на всички законови изисквания и при издаването му да не са допуснати процесуални нарушения на закона.

Обжалването на наказателни постановления е високо ефективно, тъй като административният орган следва да съобрази множество законови изисквания и да проведе административен процес без пороци. Това се явява трудност за повечето наказващи органи.

Те редовно допускат процесуални нарушения и не винаги съобразяват материалния закон, поради юридически грешки на актосъставителите. Всяко едно наказателно постановление, което е важно за вас и за вашия бизнес, следва да бъде обжалвано от опитен адвокат. Не забравяйте, че срока за обжалване на наказателните постановления е седем дни. Жалбата се завежда пред Районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението.

Обжалване на административен акт

На оспорване подлежат, издадените от изпълнителните органи на управление, индивидуални и общи административни актове. Отказът да се издаде административен акт, също подлежи на обжалване.

Съществува административно и съдебно оспорване на административен акт. Обжалването по административен ред не е задължително при целия фактически състав на производството. То е ниско ефективно, въпреки многобройните указания към ръководителите на административните органи, да се съобразяват с подадените жалби и при нужда сами да отменят съставените наказателни постановления.

Обжалването по съдебен ред е нормирано в Административнопроцесуалния кодекс и е двуинстанционно. То се инициира по жалба на заинтересованото лице, подадена до Административния съд по постоянен адрес на посочения в акта адресат. Производството е двуинстанционно.

При сложната процедура по обжалване на административен акт, трябва да се доверите на добър адвокат по административно право, който да извърши процесуално представителство пред съд и да защити вашите интереси в пълен обем.

СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА
Спечелено дело срещу НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
Спечелено дело срещу КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
Спечелено дело за предпазна маска
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАП
Спечелено дело срещу прокуратурата на РБ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
💲 За колко години се погасяват по давност задълженията ми?

В зависимост от вида на задълженията, давността е различна. При глобите тя е две години, ако е прекъсната с изпълнителни дела тя се преобразува в три годишна. Когато говорим за суми за събиране в НАП – данъци или осигурителни вноски, погасителната давност е 5 годишна и започва да тече от 1ви януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение по правилата на чл. 171 от ДОПК.

⏱️ Какъв е срокът за обжалване на акт или на наказателно постановление?

Ако обжалвате наказателно постановление, срокът за депозиране на жалбата е 7 дневен и започва да тече от датата на връчването му. Ако желаете да обжалвате административен акт, срокът е 14 дневен и отново тече от датата на връчването му. При пропускане на срока е възможно да се изтъкнат уважителни причини и да се иска възстановяването му по реда на АПК.

📝 Подадох заявление, но нямам отговор от административния орган?

По правилата на чл. 58 от АПК, срокът, в който административния орган следва да отговори на всяко ваше искане или заявление е 30 дневен. След изтичането му се приема, че е постановен мълчалив отказ и вие имате право на обжалване. Срокът за обжалване е 14 дневен и започва да тече след изтичане на 30те дни.

⚖️Колко струва адвокатската консултация?

Адвокатската консултация в адвокатска кантора „Расташки“ се определя в зависимост от сложността на казуса и продължителността на работата по него. Средната цена за устна консултация е в размер на 100 лева.

📜 Написаха ми акт, но не са ми издали наказателно постановление?

Спрямо правилата на чл. 52 от ЗАНН, наказателния орган трябва да се произнесе по преписката в месечен срок от получаването ѝ. Пропускането на този срок води до процесуални нарушения и може да послужи в съда като основание за отмяна на издаденото по-късно постановление. Възможно е наказателното постановление да е издадено, но да се бави връчването му.

💲 Колко струват адвокатските услуги?

Адвокатските възнаграждения се определят по законоустановен минимум, който се съдържа в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

Имате казус с дело за aдминистративно право?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства със създалия се казус.