call us icon
rastashki.laws@gmail.com
0878 103 330

Недвижими имоти

Недвижими имоти

Правно съдействие в областта на недвижимите имоти

Адвокатска кантора „Расташки“ предлага пълно правно обслужване в областта на недвижимите имоти. Ние сме специализирали в този отрасъл на правото и градим нашата репутация въз основа на огромен опит. Независимо от вашия казус, ние ще ви предоставим консултация и правна помощ на най-високо ново.

През годините в нашата кантора са идвали клиенти с множество различни въпроси относно сделки с недвижими имоти, вещноправни тежести, семейна имуществена общност, делба на съсобствен имот, наследство, сервитути, дела за собственост и увреждания, местни данъци и такси и др. Ние знаем, че доверието във вашия адвокат е водеща стъпка към успеха.

С какво може да сме ви от полза

Както посочихме, областта на вещното право или юридическата съвкупност от всички области на правно съдействие, свързано с недвижимите имоти, което можем да ви предоставим е в широка гама. На нашия уебсайт можете да откриете информация относно:

  1. Покупко-продажба на имот. (предварителен договор и нотариален акт)
  2. Дела за собственост на имот. (Ревандикационни искове).
  3. Дела за фалшиви завещания. (неавтентични или неверни).
  4. Придобиване на имот по давност. (обстоятелствена проверка).
  5. Дела за наследство на имоти.
  6. Делба на имот. (доброволна и съдебна)
  7. Дела по договори за наем. Цялостно съдействие при наемно правоотношение.
  8. Дела за право на строеж и учредяването му (суперфиция).
  9. Прехвърляне на имот срещу гледане.

Освен посочените често срещани казуси, в нашата практика, ние можем да ви съдействаме и с учредяване на вещноправни тежести като ипотека или пожизнено право на ползване върху недвижим имот. Делба на семейни имоти след развод, които са в режим на семейна имуществена общност, както и с негаторни искове против чужди вредоносни действия, отказ от наследство, както и много други разновидности на граждански проблеми, които възникват при недвижимите имоти.

Защо трябва да се консултирам с адвокат, преди да предприема действия

Поради честите случаи на измама, когато се отнася до сделки и правни действия, които се извършват с недвижим имот, от особена важност е консултацията с опитен юрист. При покупко-продажбите следва да се прегледа цялата история на имота, както и да се направи справка относно вписани вещноправни тежести в Имотния регистър при Агенция по вписванията. Всеки купувач е застрашен от възможността да закупи имот, заедно с вещноправна тежест върху него, ако тези проверки се отминат с лека ръка.

Освен това, всяко правно действие, свързано с недвижимите имоти, било то покупко-продажба или дарение или учредяване на право на ползване е свързано с високи нотариални разноски, както и заплащане на такса вписване и местни данъци. Консултацията с нас може да ви спести ненужни действия и такси и да постигнете целта си много по-бързо и лесно.

Как да си извадя документ за собственост за моя имот, ако не притежавам нотариален акт

Често се налага да предоставяме съдействие и правна помощ при липса на документ за собственост. Когато поради една или друга причина собственика на недвижим имот не притежава документ, с който да се легитимира като такъв, но владее имота повече от десет години, следва да се извърши обстоятелствена проверка пред нотариус и да се издаде констативен нотариален акт за собственост на въпросния недвижим имот.

Порцеса по сдобиване с документ за собственост въз основа на изтекъл давностен срок на придобивна давност е сложен и започва с молба-декларация, която следва да се изготви прецизно и да се завери пред необходимите държавни институции. След като се набавят всички необходими документи, приложения към нея, трябва да се извърши същинския процес на обстоятелствената проверка пред нотариус с район на действие по местонахождение на имота. Процедурата се провежда като се разпитат трима свидетели, относно факта на владението. Разпитът им се протоколира и въз основа на техните показания, Вие се признавате за собственик на недвижимия имот и ви се издава констативен нотариален акт.

Имате нужда от съдействие с недвижим имот?
Адв. Расташки може да Ви съдейства със всички документи и изисквания.