call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Застрахователно право

Застрахователно право

Правно съдействие по застрахователно право

Адвокатска кантора Расташки притежава традиции в областта на застрахователното право. Ние сме специализирали в тази сфера на дейност и ще ви окажем правна помощ и съдействие от най-висок клас. Доверието във вашия адвокат е важно за вас, колкото компетентността и опита му.

Ние знаем това и гарантираме висок успех при водене на застрахователни дела по всички видове застрахователни договори. Адвокатите от нашата кантора работят с най-големите застрахователни компании. Ние сме в комуникация с топ дружествата, които действат като застрахователни брокери на територията на Република България.

Застрахователното право включва в себе си сложните правоотношения, които се развиват по договор за застраховка, между застрахования и застрахователя, както и между трети лица. Основният нормативен акт в Република България в областта на застраховането е Кодекса за застраховането (КЗ).

Ние ще ви окажем правно съдействие, както при сключване на договор за застраховка, като ви консултираме за общите му условия, промяна на някои реквизити в самата полица и изясняване на покритията по вашите застрахователни договори, така и при последващ проблем с настъпило застрахователно събитие. Не се колебайте да се свържете с вашия адвокат, веднага след настъпване на събитието или при отказ за изплащане на застрахователно обезщетение.

Сключване на застрахователен договор

Застрахователният договор е двустранен, възмезден и алеаторен. Тоест по него една от страните не е наясно, с това което ще получи. Престацията на застрахователя към застрахования зависи от трето несигурно събитие, наречено застрахователно събитие. За да възникне отговорност за застрахователя по договора за застраховка е необходимо застрахователното събитие да представлява покрит договорен риск.

Често застрахователните договори са придружени от дълги общи условия като неразделна част. При сключване на застрахователен договор е необходимо изрично и внимателно да се разгледат всички разпоредби на общите условия към него, защото именно там са изброени покритите рискове и всички останали договорки, които биха могли да изключат или да ограничат отговорността на застрахователя при настъпване на застрахователното събитие. Доверете се на опитен адвокат преди сключване на вашата застраховка.

Застрахователните договори могат да бъдат задължителни като Застраховка гражданска отговорност или по желание на страните като застраховка автокаско. Задължителната застраховка гражданска отговорност на автомобилистите е нормативно определена в Кодекса на застраховането и в Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз.

Тя представлява отговорност на застрахователя при причинени от застрахования щети на трети лица по време на управлението на МПС. Ако тази застраховка не бе задължителна, всеки, който причини другиму щета, със своето МПС, щеше да е лично отговорен, а ако той няма финансова възможност да покрие тези щети, това би значело масово не обезщетяване на множество пострадали.

Въпреки задължителния характер на застраховката гражданска отговорност е възможно лице, което в нарушение на закона, тоест не е сключило застраховка, да причини щети на трети лица. За тези случаи е създадено юридическо лице „Гаранционен фонд“, от който се изплащат обезщетения на лица по задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт.

Трябва да бъдем изключително внимателни при сключване на всички видове застраховки и да преглеждаме внимателно общите условия по тях. Честа практика в България е застрахователите да отказват изплащане на застрахователни обезщетения, поради високия брой застрахователни измами.

Дела за застраховки Автокаско

В адвокатската практика най-чести са делата по застраховки Автокаско. т. нар. Автокаско, представлява застраховка на моторно превозно средство, която покрива възможни възникнали щети, през времето на договора, от различни застрахователни рискове.

Застрахователите в България имат практиката да отказват изплащане на застрахователно обезщетение, само на основание, че настъпилите щети не могат да бъдат получени в следствие на така декларираните данни от застрахования. С постановяването на отказ, застрахователната компания не се освобождава от задължението си да изплати застрахователно обезщетение. Тя просто заявява едностранно, че не желае да извърши доброволно плащане по заведената щета.

При евентуален съдебен процес срещу отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, в тежест на застрахования ищец е да докаже, че е имал валидно сключен застрахователен договор, собственост върху застрахованото МПС, реалната стойност на щетите, както и настъпването на застрахователното събитие. В тежест на ответника застраховател ще бъде доказването на причината за отказа, а именно че фактическата обстановка на настъпване на събитието не съответства на декларираната.

Тоест застрахователната компания следва да докаже твърдяното несъответствие, твърдяната измама в обстоятелствата или неправилното деклариране на фактическата обстановка при настъпване на застрахователното събитие. Ако застрахователят не успее да представи относими доказателства за тези факти по време на съдебния процес, ще имаме едно успешно исково производство и следва застрахования да получи дължимото застрахователно обезщетение, ведно с изтеклата мораторна и законна лихва, както и с всички разноски по делото.

Преди започване на съдебния процес трябва внимателно да се изследва фактическата обстановка и действията след завеждане на щетата. Автомобилът трябва да е собственост на застрахования. При настъпване на застрахователното събитие, застрахованият следва да е взел всички мерки за ограничаване на щетите и да е уведомил застрахователя в срок.

Той има и задължението да представи всички изискани от застрахователя и необходими документи, относими по щетата. Ако застрахованият не е изпълнил някое от тези свои задължения, той рискува да получи отказ за изплащане на обезщетение. В евентуален съдебен процес може да бъде париран от възражения за неизпълнение по договора за застраховка.

Дела по застраховка трудова злополука

Застраховката трудова злополука, както застраховката живот за лични застраховки. Тоест застраховат се физически лица, а не имущество, както е при имуществените застраховки.

Застрахователният договор от тип трудова злополука може да покрива различни застрахователни рискове като смърт, временна или постоянна неработоспособност, в следствие на трудова злополука. Тя може да се комбинира със застраховка общо заболяване, която покрива рискове от професионални болести, които са изчерпателно изброени в общите условия на застрахователния договор.

При този вид застраховка е важно да се докаже трудова злополука, тъй като не всяко събитие, което може да доведе до смърт, временна или постоянна неработоспособност, ще се счита за трудова злополука. Този вид застрахователно събитие най-често се констатира с акт на органите на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.

Трудова е злополуката, която се е случила през работно време, както и в обедната почивка, както и по път към работното място или обратно. Следва да се прилага стриктно Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

При отказ на застрахователната компания да изплати обезщетение по настъпило застрахователно събитие, в следствие на трудова злополука, е необходимо да се стартира съдебен процес, чрез който по исков ред да се осъди застрахователя да заплати предвиденото в договора обезщетение. Необходимо е съдействието на добър адвокат в областта на застрахователното и трудово право.

СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА
Спечелено дело по застраховка автокаско
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
Спечелено дело по застраховка
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
✖️ Застрахователят отказва да ми плати щета по Автокаско. Какви са правата ми?

Когато получите отказ от застрахователна компания да ви се изплати обезщетение по заявена от вас щета е наложително да заведете съдебно дело, в което да стане видно, че отказът е незаконен и не може да породи правни последици за вас. По този начин вие ще осъдите застрахователя да ви заплати цялата полагаща ви се сума, заедно с дължимите ви лихви.

💰 Колко е сумата, която ми се полага при трудова злополука?

Сумата полагаща ви се като обезщетение при претърпяна от вас трудова злополука зависи изцяло от вашето увреждане и вида на трудовия договор. Размера на обезщетението се определя от съда в съответствие с понесените от вас вреди. Важно е дали има дълготрайни последици, като намалена работоспособност и какви са изтърпяните болки и страдания в следствие на злополуката.

🏦 Банката изисква да сключа застраховка по кредит?

При сключване на договор за ипотечен кредит, банката ще изиска от вас да застраховате имота в нейна полза, което значи, че тя ще има правото да получи обезщетението, в случай че настъпи застрахователно събитие. Ако подпишете договор за потребителски кредит е възможно банката да изиска от вас да сключите застраховка живот или трудова злополука. Вие имате правото сами да изберете застрахователната компания, с която да се застраховате, стига да покривате банковите изисквания.

💼 Каква е цената на адвокатската консултация с добър адвокат по застрахователно право?

Адвокатската консултация в адвокатска кантора „Расташки“ се определя в зависимост от сложността на казуса и продължителността на работата по него. Средната цена за устна консултация е в размер на 100 лева.

💳 Какво да правя, когато ми преведат прекалено малка сума по гражданска отговорност след ПТП?

Застрахователните компании в България имат практиката да заплащат прекалено занижени обезщетения по застраховки гражданска отговорност. Сумата, която ви е заплатане трябва да бъде достатъчна за отстраняването на всички щети по начина, по който са били преди увреждането. Ако ви е платено по-малко, трябва да се заведе гражданско дело срещу застрахователя, в което да се изиска да ви бъде доплатен остатъка. По този начин можете да си получите парите, заедно с изтеклите законни лихви.

💲 Колко струват адвокатските услуги на добър адвокат по застрахователно право в София?

Адвокатските възнаграждения се определят по законоустановен минимум, който се съдържа в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Имате казус със застрахователно право?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства със създалия се казус.