call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Дела за поръчител

Дела за поръчител

Адвокатска кантора Расташки София предлага правно обслужване при встъпването ви в договорни отношения свързани с банково поръчителство. Нашият опит в този институт на правото ще бъде във ваша услуга при необходимост от завеждане на граждански дела срещу банки или срещу други длъжници.

Какво е да бъдеш поръчител

Договорът за поръчителство е уреден в чл. 138 от ЗЗД. Според закона „ с договора за поръчителство поръчителят се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнение на неговото задължение“. С други думи, за да си гарантира банката сигурност за изплащането на заема, може да иска от длъжника да посочи трето лице като поръчител.

Това най-често са роднини, приятели или други близки, готови да поемат чуждо задължение. Разликата между поръчителя и солидарният длъжник е в това, че поръчителят не се ползва от заемните средства, т.е. на него не му се дава част от заема.

Но той е отговорен в случай, че основния длъжник не си изпълнява задълженията за заплащане на сумите. Поръчителят ще подпише договор за поръчителство с банката, гарантирайки вземането ѝ със собствени средства. Юридически лица – фирми също могат да бъдат поръчители.

Самият договор за поръчителство се съставя в писмена форма като според правната доктрина и практика поръчителството е едностранен, формален, безвъзмезден и акцесорен договор. Изначално само поръчителя поема задължения към банката кредитор.

Но разбира се, за да са поети задължения от страна на поръчителя, самият той трябва да е положил подписа си върху писмения договор за поръчителство.

Поръчителят може да се задължи да поеме само част от паричните задължения към банката. Когато длъжник на банката изпълни задължението си и погаси кредита си, той задължително следва да уведоми поръчителя си.

В случай че поръчител погаси чужд дълг към банката, то той може да осъди основния длъжник да му върне всички суми и разноски с лихвите. Той встъпва в правата на банката кредитор и притежава законното право да предяви претенциите си да му се възстанови това, което е заплатил.

Съдебни дела, свързани с поръчителство

Ако вие сте поръчител и имате сключен договор за поръчителство с банката кредитор, но самият договор за банков кредит е недействителен поради някаква причина, то тъй като договорът ви за поръчителство е акцесорен или с други думи е допълнителен към договора за банков кредит, вашият договор за поръчителство също няма да има действие.

Договорът за поръчителство изисква обезпечаване на задължения за съществуващ договор за банков кредит и ако такъв не е налице съответно няма как договорът ви за поръчителство да съществува отделно. Това схващане е изложено в мотиви на Пловдивски районен съд.

В съдебното решение се казва, че кредитното правоотношение между страните, между които се води делото, се явява недействително на основание чл. 22, вр. чл. 11, ал. 1, т. 10 ЗПК и като такова не е в състояние да породи присъщите за този тип сделка правни последици.

Съобразно нормата на чл. 23 ЗПК, при недействителност на договора за кредит, длъжникът дължи да възстанови на банката кредитор чистата стойност на предоставените финансови средства.

Обявяването на недействителност на договор за банков кредит означава, че вие като длъжник трябва да върнете чистата сума на заема без лихвите на банката кредитор. Договорът за поръчителство, чието сключване е предвидено, като задължение в самият договор за кредит, изисква обезпечаване на задължения по действителен договор за кредит, какъвто в случая не е налице.

В друго решение на Окръжен съд Търговище засяга отново недействителността на договор за банков кредит и допълнителния към него договор за поръчителство. Според мотивите на съда видно от съдържанието на процесния договор за кредит, в него не е отразена действителната ”обща сума, дължима от потребителя“.

Така в графа ”детайли на кредита“ фигурира ”обща сума за погасяване“, но тя отчита само общия му размер, без да включва общите разходи за потребителя, в това число и възнаграждение за поръчителя, което е ”допълнителна услуга“, пряко свързана с кредита, независимо че задължението за кредитополучателя може и да не възникне, ако успее да представи обезпечението по договора за кредит.

Това, от своя страна, се отразява и на стойността на годишния процент на разходите от общия размер на предоставения кредит – чл. 19, ал. 1 от ЗПК.

Съгласно чл. 21, ал.1 от ЗПК, всяка клауза в договор за потребителски кредит, имаща за цел или резултат заобикаляне изискванията на този закон, е нищожна.

В този смисъл, като не е включил възнаграждението за поръчителя – на стойност, близка до тази на отпуснатия кредит, в ”общата сума, дължима от потребителя“, кредиторът е заобиколил изискванията на закона за точно посочване на финансовата тежест на кредита за длъжника, поради което клаузите от договора, касаещи общата сума за погасяване и годишния процент на разходите, са нищожни, т.е. не съществуват по договора.

И тъй като не е спазено изискването на чл.11, ал.1, т.10 от ЗПК, договорът за потребителски кредит е недействителен съгласно чл. 22 от ЗПК“.

Това са два конкретни примера в съдебната практика. Ако вие сте подписал банков договор като поръчител и се налага да връщате или вече сте върнали чуждия заем към банката не се колебайте да потърсите професионална юридическа помощ.

Вие сте в правото си да осъдите нередовния длъжник да ви върне всичко, което сте платили на банката кредитор, ведно с лихвите за забава от момента на погасяване на вноските. Ние сме на мнение, че при нужда от правна консултация по банково право или при необходимост от завеждане на дела срещу банки трябва да се консултирате с добър адвокат по банково право София.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
🕜 Има ли давност поръчителството?

Съгласно чл.147, ал. 1 ЗЗД – има. Тя възниква при изискуемост на главното задължение или при предсрочна изискуемост. Именно от този момент възниква специфичното задължение, в 6-месечен срок, кредиторът да предяви правата си по съдебен ред.

Затова винаги е предвиден и краен срок в договора за връщане на парите, като едва след този срок кредиторът трябва да предяви вземането си по съдебен ред, за да запази правата си срещу поръчителя. Ако не стори това в 6-месечен срок, банковата институция не може да предяви претенциите си след това към поръчителя.

❓ Как да постъпя, за да си върна сумата по необслужван от бившият ми мъж кредит?

В тези хипотези и двамата съпрузи се явяват солидарни длъжници за банката, поради което, ако единият е погасил или е в процес на погасяване на изтегленият от единият или двамата съпрузи кредит, докато другият съпруг бездейства, то за първия се е породило регресното право да предяви претенциите си по съдебен път за другата половина на бездействащия. По този ред може да се търси възвръщаемост на недължимо платеното от единия съдлъжник.

➡ На какви условия трябва да отговарят физическите лица поръчители?

Същият трябва да може да докаже достатъчен доход, като за него важат всички условия, на които и самият кредитополучател трябва да отговаря, а именно: да бъде дееспособно лице, български гражданин.

Желателно е още, лицето:

  • Да бъде с добра кредитна история;
  • Да работи на безсрочен трудов договор;
  • Да работи на същото място от поне 6 месеца;
  • Вноските по всичките му кредити (вкл. този, за който се кандидатства) да не надвишават 60% от дохода му.
✅ Юридическо лице може ли да бъде поръчител?

Няма пречка, която законът да предвижда, свързана с юридическите лица и възможността те да бъдат поръчители.

Имате козус с дело за поръчител?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства със създалия се казус.