call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Дела по потребителски кредити

Дела по потребителски кредити

Адвокатска кантора „Расташки“ София предлага комплексно обслужване при встъпването ви в договорни правоотношения за потребителски кредит.

Нашият висок професионализъм и дългогодишен опит в института на банковото право ще работят във ваша услуга от подписването на договора за потребителски кредит, през неговото обстойно изследване и при възникнали основания за жалби от ваша страна.

Какво представлява потребителския кредит

В живота на човек понякога възниква нуждата от финансови средства, с които да се постигнат определени цели. Било то за задоволяване на текущи нужди или закупуване на автомобил, или обзавеждане на жилище.

В такива случаи хората прибягват до услугите на банки или кредитни институции, с помощта на които да се сдобият с нужните им финанси за осъществяването на целите си. Така най-често гражданите се оказват клиенти и длъжници по договор за потребителски кредит, а в други случаи и такъв за ипотечен кредит.

Трябва да отбележим, че за правоотношенията по повод потребителски кредити има регулация на ниво национално законодателство и точно тази регулация се корени в „Закона за потребителския кредит“.

В уводната част на закона можем да добием представа за неговата насоченост като Целта на закона е да осигури защита на потребителите чрез създаване на равноправни условия за получаване на потребителски кредит, както и чрез насърчаване на отговорно поведение от страна на кредиторите при предоставяне на потребителски кредит“.

Така стигайки до решението за подписване на договор за кредит, вие като потребители трябва да изискате достатъчно информация от банковата институция кредитор относно предложенията, условията на погасяване на кредита, размера и вноските, които са достатъчно ясни и очертани.

Банката или фирмата кредитор трябва да ви предостави информацията относно договора, който ще сключите във формат на стандартен европейски формуляр, означен като приложение №2.

Тоест информацията, която вие искате преди да пристъпите към подписване на потребителския договор за кредит, следва да ви бъде предоставена безвъзмездно, на хартиен носител, по ясен и разбираем начин в подходящ според закона шрифт.

Каква е формата на договор за потребителски кредит

Договорът за потребителски кредит трябва да бъде „в писмена форма на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на договора се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не по-малък от 12, в два екземпляра – по един за всяка от страните по договора“, като в съдържанието му трябва да присъстват Вашите лични данни, както и данните на кредитора, видът на предоставения кредит, срок, ако е поставен такъв /има и договори за неопределен срок/, лихвен процент на кредита, условията за прилагането му и преизчисляването му.

Също така трябва да са фиксирани условията за издължаването му, периодичност и дати на плащанията, ред за погасяване на вноски при неизплатени суми, право на предсрочно погасяване, нотариални такси, обезпечения, ако има такива и др.

Ако не са спазени условията, които изброени по-горе относно наличието на всички реквизити в договора за потребителски кредит, то същият според закона се счита за недействителен или с други думи казано договорът не произвежда действие за вас.

Важно е да се отбележи, че кредиторът няма право да претендира от вас като потребител каквото и да е плащане, дори и лихви, такси или комисионни, които не са описани в самия договор.

Как се прекратява договор за потребителски кредит

Важно е да знаете, че може да се откажете от договора за потребителски кредит без да дължите никакво обезщетение или неустойка за това на кредитора, но само при условие, че направите отказа си писмено в срок от 14 дни от сключването му.

Писменият ви отказ трябва да стигне до знанието на кредитора, адресиран до неговия офис, цитиран в договора и чак тогава той ще произведе действие, т.е. договорът ще се прекрати. Писменият ви отказ трябва да може да бъде доказан, че е подаден в 14-дневния срок, упоменат в закона като нашият съвет е при изпращането му до кредитора, да използвате услугите на „Български пощи“ – услуга „Телепоща“.

По този начин дори кредиторът да възрази, че не сте му изпратили писмен отказ, то вие ще можете да го докажете, тъй като специалното на тази услуга е, че удостоверява съдържанието на изпратеното съобщение и у вас остава екземпляр от това съобщение с печат на „Български пощи“.

Също така трябва да знаете, че при отказ от договора за потребителски кредит, Вие трябва да възстановите на кредитора главницата и да заплатите лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата.

В случай обаче, че подписаният от Вас договор за потребителски кредит е за неопределен срок, то следва да знаете, че вие можете да прекратите действието му по всяко време, с изключение на случаите, в които е уговорено предизвестие със срок като срокът по закон не може да бъде по-голям от един месец. В тези случаи вие не дължите обезщетения или неустойки за прекратяването.

Къде се подават сигнали за нередност относно потребителски кредит

Вие в качеството си на потребител имате правото да подавате жалби по повод сключения от вас договор за потребителски кредит до Комисията за защита на потребителите /КЗП/, където ще имате възможността да сигнализирате за неравноправни клаузи, присъстващи във вашия договор, които ви ощетяват. Пример за такава неравноправна клауза, която присъства в договора за потребителски кредит е:

ТЕКСТ НА НЕРАВНОПРАВНАТА КЛАУЗА: гласи, че Ако Кредитополучателят е в забава за връщане на главницата по кредита и/или на лихвата, той дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва върху неиздължената сума.

Така представеният текст представлява неравноправна клауза по смисъла на чл. 143 т. 5 ЗЗП, тъй като представлява уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя, като задължава потребителя при неизпълнение на неговите задължения да заплати необосновано високо обезщетение или неустойка.

Съгласно чл. 33, ал. 1 ЗПК, при забава на потребителя кредиторът има право само на лихва върху просрочената сума за времето на забавата.

Договорната неравноправна клауза предвижда, че при забава за плащане на отделна вноска, потребителят дължи неустойка както върху сумата на забавата, така и върху остатъка от кредита с ненастъпил падеж, който не е изискуем и който също представлява “неиздължена сума”. Очевидно предвиденото в договора обезщетение за забава е прекомерно, тъй като се начислява върху непросрочени задължения.

При проблем с договори за потребителски кредити, ви съветваме да се свържете с опитния адвокат Расташки, който да ви окаже специализирана професионална юридическа помощ във връзка с вашия казус.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
✒️ Под каква форма може да бъде договорът за потребителския кредит?

Съсласно чл. 10 от Закона за потребителския кредит, потребителските кредити се сключват само в писмена фома на хартиен или друг траен носител по ясен и разбираем начин.

❓ От всяка парична институция ли мога да изтегля потребителски кредит?

Според закона, кредитор по потребителски кредит, може да е всяко физическо или юридическо лице, което предоставя или обещава да предостави потребителски кредит в рамките на своята професионална или търговска дейност.

✅ Нормално ли е лихвата по кредита да се променя във времето?

Повечето Общи условия към кредитите, предвиждат променлива лихва през времето на усвояване на кредита. Самата лихва по кредита не е константна величина, порди което и изменянето и е законосъобразно, стига да са спазени изискванията на закона.

Много кредитори, обаче, злоупотребяват с това си правомощие, като изменят едностранно лихвите по кредите и/или без да уведомяват надлежно своите кредитополучатели. Нашата адвокатска кантора е представлявала множество потърпевши клиенти.

📌 Какви могат да бъдат последствията от спиране на внасяне на вноските?

В случай, че сте изпаднали в невъзможност да погасявате месечните си вноски по изтегления кредит, пред банката стои правото и възможността да обяви кредита за предсрочно изискуем, поради неплащане в срок на една или повече вноски, въз основа на което, след подаване на молба до съда, да се снабди със заповед за незабавно изпълнение за непогасената част от кредита.

След издаването на заповедта, следва издаване на изпълнителен лист, въз основа на който, банката като взискател, възлага събирането на вземанията си на съдебен изпълнител.

⚫ Може ли този вид кредит да се рефинансира?

Рефинансирането на кредит, би било добро решение, ако можете да се възползвате от по-изгодни за вас условия. Така че, преди да предприемете действия по рефинансиране, е добре да проучите много внимателно условията, да се запознаете с различни оферти на банковите и кредитните институции и едва тогава да се срещнете със служители от съответната банка. За да сте сигурни в най-правилното решение, не се колебайте да ни потърсите за консултация.

Имате казус с договор за потребителски кредит?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства със създалия се казус.