call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Предсрочна изискуемост на кредит

Предсрочна изискуемост на кредит

Адвокат Расташки София предлага комплексно обслужване при встъпването ви в договорни правоотношения с банка. Нашият висок професионализъм и дългогодишен опит в този институт на правото ще работят във ваша услуга.

Какво е предсрочна изискуемост на кредит

Подписвайки договор за банков кредит, независимо дали потребителски, фирмен или ипотечен кредит, чиято уредба се намира в Търговския закон, неминуемо ще се натъкнете на клауза, уговаряща предсрочната изискуемост на заема.

Разбира се от тази клауза има вероятност да произтекат негативи за вас правни последици. За да не се окажете в такава ситуация е нужна предварителна адвокатска консултация, за да предотвратим по-късни проблеми.

Имайте предвид, че в договора за банков кредит, който ще подпишете, банката кредитор има практиката да фиксира определени клаузи във ваша вреда, чрез които вашият кредит лесно може да се превърне в предсрочно изискуем. В самия Търговски закон предсрочната изискуемост е налице само при определени условия:

  1. Ако банковият заем не се ползва за целта, за която е получен;
  2. Заемателят представи неверни сведения /относно дмесечните си доходи и др./;
  3. Обезпечението /пример: имотът, върху който има учредена в полза на банката ипотека/ стане недостатъчно и след покана не бъде допълнено в срок
  4. Заемателят не връща други заеми към банката поради сериозно влошаване на финансовото си състояние. В този случай банката дава достатъчен срок, преди да упражни правото си за предсрочно връщане на сумата.

Кога може да ви бъде предявена предсрочна изискуемост

В повечето договори за паричен заем се уговаря, че когато вие не погасите две или повече анюитетни вноски, кредиторът има правото да предяви предсрочна изискуемост, защото вие сте в неизпълнение и не си погасявате уговорените месечни заемни вноски на уговорения падеж.

Какво се има предвид под анюитетна вноска? Когато погасителния план е разделен на равни месечни вноски (анюитетни) и по този начин вие няма да имате месеци, в които ще трябва да заплащате непосилни за вас месечни заемни вноски към банката кредитор.

Банката има право да предяви иск за заплащане на сумата, представляваща неизплатена главница по договора за кредит, поради факта, че вие като длъжник не сте си изпълнявали задължението за заплащане на месечните вноски по кредита и точно поради тази причина кредитът е станал предсрочно изискуем.

Претенцията на банката е на основание на чл. 79, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл. 432 от Търговския закон.

Как се предявява предсрочна изискуемост

Важен съвет за длъжниците би бил фактът, че банката е длъжна да ви уведоми за настъпването на предсрочната изискуемост на кредита. Дори и това да не е уговорено в самия договор, банката не се освобождава от задължението си за уведомяване.

Самата предсрочна изискуемост представлява прекратяване на договора, което настъпва с известието на банката към вас за настъпване на този факт. С други думи кредиторът трябва да изпрати до вас едностранно писмено волеизявление, в което да се казва, че поради неплащане на вноските от ваша страна, договорът е прекратен и вие дължите цялата сума предсрочно.

Волеизявлението на кредитора, представлява упражняване на неговото прeобразуващо право. То трябва да достигне до вас, за да може предсрочната изискуемост да има действие.

Ако има клауза във вашия договор за банков кредит, че предсрочната изискуемост настъпва автоматично без да бъдете уведомени за това, то това е недействителна клауза и няма как да породи правни последици спрямо вас.

След като бъдете уведомени, банката ще трябва да ви даде подходящ срок за изпълнение /заплащане/ на неплатените вноски. Това е задължително условие към обявената предсрочна изискуемост.

Всъщност трябва да знаете, че ако банката не е могла да ви уведоми, тя може да го направи в момента, в който предяви иска си срещу вас пред съд. По този начин когато вие получите исковата молба от съда, ще получите и самото уведомление.

Дела срещу банки

Тук ще представим допълнителна информация от нашия опит свързана съв съдебна практика по дела срещу банки.

Съгласно едно решение на Върховен касационен съд, при уговорена в договора за заем за потребление предсрочна изискуемост на задължението за връщане на заетата парична сума, тя настъпва за непадежиралите към този момент анюитетни вноски, включително в частта им за възнаградителни лихви и такси.

В друго решение на Софийски градски съд пък е изложена тезата, че клаузите, заложени в приложения договор за банков кредит са неравноправни, защото са уговорени предварително и не са индивидуално насочени според клиента.

В решение пък на Апелативен съд – гр. София се отхвърля предсрочната изискуемост на кредита, тъй като длъжникът не е бил уведомен надлежно и няма доказателства за това.

Българската съдебна практика има достатъчен обем от решения, които да ми послужат като вратичка за защитата на вашите интереси и разбира се при проблеми относно обслужване на вашия кредит и настъпваща предсрочна изискуемост можете да се доверите на няшия опит, който е гаранция за успех.

Ние сме на мнение, че при нужда от добър адвокат по банково право в София трябва да се обърнете към адвокатска кантора Расташки.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
❓ По какъв начин се предявява предсрочната изискуемост на отпуснатите средства?

Съобщението за настъпването на предсрочна изискуемост, следва да бъде надлежно изпратено и връчено до Вас. Ако това не бъде сторено, се счита че предсрочна изискуемост не е настъпила.

🕜 Кога може да се изиска предсрочно погасяването на кредит?

В случай, че не сте надлежен (редовен) платец по кредита си, банката има право да обяви кредита Ви за предсрочно изискуем.

❓ Има ли законово максимален срок за внасяне на парите след предсрочна изискуемост?

Срокът за добороволно изпълнение на кредити обявени за предсрочно изискуеми, е двуседмичен и започва да тече от момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение.

✒️️ С кого мога да се консултирам в тази връзка?

Можете да се свържете с Rastashki.com за правни съвети относно настъпването на пресрочна изискуемост по Вашия кредит.

⚫ Възможно ли е да бъде анулирано предсрочното изискване за възстановяване на средствата?

По съдебен ред, при разглеждане на гражданско дело, съда може да обяви, че предсрочна изискуемост не е настъпила.

Имате казус с предсрочна изискуемост на кредит?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства със създалия се казус.