call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Развод по исков ред

Развод по исков ред

Дело за развод пред съд

Разводът е правен институт за прекратяване на сключен граждански брак между съпрузи. Разпоредбите му се намират в чл. 49 – чл. 59 от Семейния кодекс (СК). В законодателството съществуват две различни възможности за извършване на развод.

Първият способ за извършване на развод е поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака (ДНРБ). В този случай се стига до развод по исков ред. Вторият способ е развод по взаимно съгласие. И в двата случая разводът се извършва по съдебен ред, чрез образуването на съдебно дело.

Адвокат Расташки може да ви съдейства при извършването и на двете съдебни процедури. Ние имаме богат опит в областта на семейното право и предоставяме висок клас правни консултации и юридически услуги.

Развод поради разстройство на брака

Когато съпрузите не могат или не искат да постигнат съгласие относно имуществените си отношения, местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име, се стига до съдебно производство за развод по исков ред.

Всеки от съпрузите по всяко време на брака може да поиска развод от съда поради непоправимо и дълбоко разстройство на брака (НДРБ).

Искането за развод се входира от съпрузите чрез искова молба, в която се описват причините за настъпването на дълбокото разстройство на брака, както и исканията от съда относно гореописаните правни последици.

Молбата трябва да се предяви пред Районния съд по постоянния адрес на ответника по правилата на чл. 105 от ГПК относно местната подъсдност.

В първото заседание по делото за развод съдът е длъжен да напътства съпрузите към помирение чрез медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора по правилата на чл. 49 ал. 2 от Семейния кодекс.

При допускане на развода във самото си решение, съдът се произнася по вината за дълбокото разстройството на брака, но само ако това е поискано от някой от съпрузите в производството.

Съпрузите имат правото при всяко положение на делото да представят пред съда споразумение относно всички или част от правните последици на развода като съдът ги удобрява, след като провери дали са защитени интересите на децата и ако има нужда след изискване на становище от Дирекция „Социално подпомагане“.

Съдебно дело за развод

Процесуалните правила за извършването на самия развод са нормирани в глава XXVI от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) – Брачни искове. Ще разгледаме най-важните неща по време на съдебното дело за развод по нашето законодателство.

Производството по исковете за развод се спира по искане на съпругата, ако тя е бременна, до навършване на 12 месечна възраст на детето по правилата на чл. 320 от ГПК.

Страните трябва да се явят лично пред съда в първото заседания по развод. Това е императивна правна норма и при неявяване на ищеца, делото за развод се прекратява. Изискването е въведено, за да може съдът да напъти съпрузите към медиация или помирение и да прецени тяхното непоколебимо съгласие относно прекратяването на брака.

При исковете за развод е в сила правния принцип на изчерпателност на основанията. Това означава, че ищецът трябва да предяви всичките си основания и причини във връзка с дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

По правилото на чл. 322 от ГПК непосочени основания, настъпили и станали известни на съпруга до приключване на устните състезания, не могат да послужат като основание за предявяване на нов иск за развод.

При нужда, поради продължителността на съдебния процес и по молба на всяка от страните, съдът може да постанови привременни мерки относно издръжката, семейното жилище, позлването на имуществото, грижата за децата и тяхната издръжка.

Определението за привременните мерки има силата на присъдено нещо и въз основа на него може да бъде изваден изпълнителен лист и да се пристъпи към принудително изпълнение още преди развода да е приключил. Това определение не подлежи на обжалване, но може да се изменя от същия съд.

Решението за развода влиза в сила, дори и да е обжалвана частта относно вината на съпруг за непоправимото разстройство на брака.

Разноски по дело за развод

Спрямо правилата на чл. 329 от ГПК, при брачните искове, разноските се възлагат върху виновния или недобросъвестния съпруг. Вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака, както вече казахме се определя със съдебното решение за развод, ако някоя от страните е поискала това.

Когато няма вина или недобросъвестност или ако съдът е преценил, че и двамата съпрузи носят вина или са били недобросъвестни във връзка с дълбокото и непоправимо разстройство на брака им, разноските остават в тежест на всеки от тях, както са направени по време на съдебния процес.

При отхвърляне на иска за развод или при обжалване на решението за развод, разноските се определят по нормалния ред спрямо правилата на чл. 78 от ГПК.

Във всички случаи при нужда от добър адвокат за развод, ние сме на мнение, че трябва да се доверите на адвокат Расташки София. Нашият опит в областта ще ви убеди, че нашата адвокатска кантора София по семейно право е най-добрият избор.

Имате казус с дело за развод?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства със създалия се казус.