call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Дружествено и търговско право

Дружествено и търговско право

Търговското право, както и дружественото право в частност, представляват правни отрасли, чиито норми уреждат правното положение на търговците, търговските сделки и търговската несъстоятелност. Основният закон в материята на търговското право е Търговският закон.

Ние предлагаме правна помощ във всеки един момент от вашия бизнес. Ще спомогнем, както за успешния старт, така и за промяната или закриването на вашата търговска дейност.

Като опитен адвокат в София, Христо Расташки притежава солиден опит в дружественото право. Нашата адвокатска кантора работи с множество корпоративни клиенти във всички сфери на търговското право.

Нашата адвокатска кантора в София може да подготви цялостната документация и да извърши регистрация на всеки един вид дружество, нормирано в Търговския закон, както и на юридическо лице с нестопанска цел, сдружение или фондация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в зависимост от вашите нужди.

Ние ще ви помогнем да подберете най-подходящото юридическо лице, съобразно извършваната от вас дейност. Ще ви консултираме относно всички нормативни изисквания и ще извършим необходимите правни действия, които да спомогнат вашия бизнес.

Нашата кантора извършва всички форми на преобразуване на дружества, като промяна на правната форма, сливане, вливане, разделяне и отделяне.

Също така, ще Ви съдействаме при промяна на обстоятелствата и заличаване от Търговския регистър, чрез извършване на ликвидация или производство по несъстоятелност. В тези случаи е необходимо особено внимание и опит за правилното преобразуване или закриване на вашия бизнес.

Вписване и регистрация на юридическо лице

В адвокатска кантора Расташки ще ви помогнем да подберете най-подходящото дружество за вашата цел и успешна дейност.

Адвокат Расташки има богат опит с учредяването на дружества и регистрацията им в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

Ако развивате търговска дейност, свързана с търговски сделки от изброените в чл.1 ал.1 от Търговския закон, следва да учредите някое от следните правни формирования:

  • Едноличен търговец ЕТ;
  • Събирателно дружество СД;
  • Комадитно дружество КД;
  • Дружество с ограничена отговорност ООД;
  • Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД;
  • Акционерно дружество АД;
  • Еднолично акционерно дружество ЕАД;
  • Комадитно дружество с акции КДА.

При нужда, ние ще изготвим цялата документация и ще извършим вписване на вашето юридическо лице с нестопанска цел, което може да бъде създадено кат сдружение или фондация.

Прехвърляне, преобразуване и ликвидация на вашето дружество

Промяна на обстоятелства на търговско дружество

Ние предлагаме правна помощ при промяна на обстоятелствата във вашето дружество, като променяме учредителния акт или дружествения договор и го представяме за ново вписване, придружен с документите в изпълнение на изискванията на Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

При нас лесно може да промените начина и лицата, управляващи и представляващи вашето дружество, седалището му и адреса на управление, предмета на дейност, както и всички останали обстоятелства, свързани с необходимостта от динамика и промяна на вашия бизнес.

Преобразуване на търговско дружество

Адвокат Расташки притежава опит при преобразуването на търговски дружества. В нашата кантора ще Ви помогнем да подберете и разберете по най-подходящ начин преобразуването на вашето дружество.

Освен промяната от една търговска форма в друга, ние извършваме сливания, вливания, разделяния и отделяния, като във всеки един случай предварително консултираме клиентите си за преимуществата и за отговорностите, които носят по Търговския закон при преобразуването.

При извършване на какъвто и да е вид преобразуване на търговско дружество или при промяна на правната форма, най-важния документ, който ние ще изготвим за вас е договора за преобразуване.

В него се вписват всички законово определени и нужни реквизити, за да се извърши самото преобразуване или промяната на правната форма.

Важно е да се отбележи, че в случаите когато се променя правна фомра и се преминава от персонално към капиталово търговско дружество е необходимо договора за преобразуване да се провери от регистриран одитор, който да изготви доклад относно правилното съотношение на капитала на новото дружество и имуществото на персоналното дружество към момента на промяната.

Прехвърляне на дружество или дружествен дял

Промяната на собственик или прехвърлянето на дружество или дружествен дял се извършва чрез нотариален договор за покупко-продажба на дружество. Ние предоставяме всички необходими документи за изповядване на сделката, след което я заявяваме за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

При извършване на сделката, необходимо изискване е попълването на декларации, с които прехвърлителят декларира, че дружеството няма задължения относно осигурителни вноски, обезщетения или възнаграждения на работниците или служителите му.

Едва след като новия договор или учредителен акт е вписан успешно, процесът по прехвърлянето на дружеството или на дружествените дялове се счита за приключил.

Запор на дружествен дял

Ние Ви предлагаме съдействие при запор върху вашето дружество или вашия дружествен дял. В процес на изпълнителното или обезпечителното производство, ние ще Ви консултираме относно най-добрия вариант за удовлетворяване на кредиторите Ви спрямо вашите интереси.

След приключването на запора е необходимо заявяване за вписване на вдигането на запора в Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.

Ликвидация на дружество

Адвокат Расташки съдейства при ликвидацията на вашето дружество, като следи за спазване на вашите интереси и имуществото на дружеството Ви. Ние комуникираме с назначения ликвидатор, като при необходимост го консултираме и спомагаме дейността му.

За нас приоритет в процеса по ликвидацията е опазване на цялостта на имуществото на вашето дружество и разпределение на ликвидационните дялове, след удовлетворяване на кредиторите на дружеството. Законносъобразното протичане на ликвидацията е гаранция за спазване на интереса на нашите клиенти.

Съдействие при несъстоятелност

Производството по несъстоятелност цели да се удовлетворят кредиторите на дружеството, както и да се даде възможност за оздравяване на предприятието. Ние предлагаме съдействие, като консултираме и изясняваме възможностите, които притежавате в процеса.

Адвокат Расташки комуникира с назначения Ви синдик, като не допуска имуществени загуби за своите клиенти. В това производство се издават множество актове, съдебни и административни, които подлежат на обжалване.

От изключителна важност тук е наличието на компетентен съветник и добра стратегия. Следва да се обърне особено внимание на попълването на масата на несъстоятелността, както и на присъединяването на кредиторите. При наличието на отменителни искове следва адекватно да се отговори по тях.

Процесуално представителство по дела пред съда и административните органи

Адвокат Расташки извършва процесуално представителство пред съда по дела свързани с търговски сделки. Също така ние изготвяме търговски договори, пълномощни, анекси, споразумения, запис на заповеди, както и останалите менителнични ефекти.

Делата по търговски спорове се гледат от гражданските съдилища по специална глава от Гражданския процесуален кодекс, наречена „производсто по търговски спорове.“

Ние предлагаме и представителство пред всички административни органи като Национална агенция по приходите (НАП), съдействие при обществени поръчки пред общините, представителство пред Търговския регистър, различни комисии за контрол на дейността ви, както и др.

Съдействие по търговски сделки и договори

В адвокатска кантора Расташки ще Ви съдействаме в изготвянето на всички документи, необходими за вашия бизнес.

Ние извършваме търговско посредничество за сключване на сделки, като представляваме успешно нашия клиент и подготвяме цялата необходима документация за сключване на съответната сделка. Градим нашия професионализъм на база на солиден опит в търговското право.

За нас е от значение успеха на търговските ви сделки и отделяме особено внимание, когато Ви консултираме и променяме анекси по вече изготвени договори, като по този начин спомагаме за успешното сключване на сделката.

СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА
Спечелено дело за некачествени строителни работи
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА СТРОИТЕЛСТВО
Спечелено дело по търговска продажба
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ЗА ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА
Спечелено дело по търговски договор за продажба
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
🕴️ Мога ли да прехвърля фирма със задължения?

Можете да прехвърлите дружество, заедно с всичките му пасиви и активи. Продажбата на търговско дружество се извършва, чрез нотариален договор за покупко-продажба на дружествени дялове. Нотариалният договор се придружава от множество документи. Два от тях представляват декларации, в които сте длъжен да декларирате, че дружеството няма задължения за осигурителни вноски на работници и служители и че дружеството няма неплатени заплати на своите работници или служители.

🧾 Издадох фактура, но не получавам плащане. Какъв е срокът и какво да направя?

Спрямо чл. 303а от Търговския закон, ако не е уговорен срок за плащане, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактура или на друга покана за плащане. Когато денят на получаване на фактурата или поканата за плащане не може да се установи или когато фактурата или поканата са получени преди получаване на стоката или услугата, срокът започва да тече от деня, следващ деня на получаване на стоката или услугата, независимо че фактурата или поканата за плащане са отпреди това. След изтичане на този срок, длъжникът е в забава и трябва да заведете гражданско дело срещу него, в което да изискате заплащане на сумите по фактурите, заедно с изтеклите законни лихви.

⏱️ Колко време отнема регистрацията на фирма, ако използвам добър адвокат?

Регистрацията на дружество в Търговския регистър се извършва за три работни дни. Подготовката на документите в адвокатска кантора „Расташки“ отнема един ден. Вашето ново дружество може да е регистрирано и готово за дейност в рамките на четири работни дни.

💲 Колко струва адвокатската консултация с добър адвокат по търговско право?

Адвокатската консултация в адвокатска кантора „Расташки“ се определя в зависимост от сложността на казуса и продължителността на работата по него. Средната цена за устна консултация е в размер на 100 лева.

❌ Как мога да закрия фирмата и бизнеса си, дори да дължа пари?

Търговските дружества се закриват, чрез извършване на процедура по ликвидация и заличаване на фирмата от търговския регистър. Ако вашето дружество има задължения, но няма активи, с които да ги покрие, трябва да се извърши производство по несъстоятелност пред Окръжния съд по място на седалището на дружеството. В този случай имате възможността да закриете фирмата си, въпреки задълженията ѝ към други лица.

💲 Каква е цената на добър адвокат в София?

Адвокатските възнаграждения се определят по законоустановен минимум, който се съдържа в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Имате нужда от експерт по дружествено и търговско право?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства.