call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Регистрация на търговска марка

Регистрация на търговска марка

Регистрация на търговска марка в България

Процедурата по регистрация на българска търговска марка, протича по разпоредбите на Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и е част сферата на търговското право. Търговската марка се определя като знак, способен да отличава и индивидуализира стоките и услугите на едно лице от тези на други лица.

По правилата на чл. 9 от ЗМГО, такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Към Патентното ведомство е създаден и функционира Държавен регистър на марките и Държавен регистър на географските означения. Правото върху търговска марка може да се придобие, чрез регистрацията ѝ в регистъра на марките.

Това право включва правомощията на притежателя на марката да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица, без негово съгласие да използват в търговската си дейност знак, който е идентичен или сходен. Правото върху марка може да се притежава от две или повече лица.

За да бъде успешна регистрацията на вашата търговска марка, тя трябва да отговаря на условията по ЗМГО. При подбирането на вида ѝ, следва стриктно да се съобразите с условията на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО, в които са изброени абсолютните и относителните основания за отказ на регистрацията на търговска марка.

Отказите за регистрация на търговска марка подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Ние в адвокатска кантора Расташки, можем да ви съдействаме по време на целия процес по регистрация на вашата търговска марка.

Притежателят на марка, регистрирана по реда на ЗМГО, има териториална защита само за Република България. При нужда от международна защита, правния субект следва да предприеме действия по регистрация на европейска марка или на световна марка в определени от него държави.

Регистрация на търговска марка за Европейския съюз

Европейска марка се регистрира в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост EUIPO (European Union Intellectual Property Office), отговорна за поддържане на Европейския регистър на търговските марки.

Препоръчителна е регистрацията на този вид търговска марка, тъй като вие ще получите защита на вашия отличителен знак, не само на територията на Република България, а на територията на всяка една държава членка на Европейския съюз.

При подаване на молба за регистрация се плаща обща такса, като отделно се заплаща за всеки допълнителен клас, в който се иска закрила.

Тоест ако смятате да използвате своята търговска марка, за да брандирате дрехи в Европейския съюз, трябва да заплатите единствено общата такса, която включва един клас продукти, но ако желаете да сложите вашия знак върху дрехи, питиета и храни, ще е нужно да заплатите общата такса, както и такса за два допълнителни класа.

При регистрацията на европейска търговска марка, обърнете особено внимание на класовете, в които смятате да я употребите, тъй като добавянето на допълнителни класове на по-късен етап не е позволено.

Регистрация на дизайн в Европейския съюз

Ако сте създали иновативен дизайн, вие можете да го защитите чрез регистрацията му в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

Нашите клиенти най-често се възползват от тази услуга, при създаването на програмен компютърен дизайн, който се комерсиализира по бърз начин на пазара. Можете да регистрирате своя дизайн за продължителност от пет години, като той може да се подновява до максимум двадесет и пет години.

При регистрацията на вашия дизайн в EUIPO, вие получавате закрила на цялата територия на Европейския съюз.

Тази защита се налага и управлява от една правна система, което осъществява уеднаквена закрила за всички страни членки. При регистрация на вашия дизайн, вие имате възможността да включите и негови разновидности.

Регистрация на световна марка извън Европейския съюз

Ако вие осъществявате икономическа дейност в страни извън Европейския съюз като например САЩ, Китай или Русия и имате нужда от закрила на вашата отличителна марка, тя следва да се регистрира в Световната организация за интелектуална собственост WIPO (World Intellectual Property Office), с централа в Женева, Швейцария.

При регистрация на търговска марка със световна закрила, вие следва да изберете в кои държави търсите защита на вашия отличителен знак.

Нужно е да се заплати една обща такса за регистрация и допълнителна местна такса за ведомството на всяка държава, в която желаете да получите закрила на вашата марка. Също така се заплаща такса за всеки клас продукти, върху които ще използвате вашия търговски знак.

Регистрацията на световна марка е от полза, когато вашия бизнес се простира извън границите на Европейския съюз и е насочен към трети страни.

При стартиране на юридически действия по регистрация на този вид марка, се обърнете към опитен адвокат, който може пълноценно да защити интересите ви в процеса пред Световната организация за интелектуална собственост WIPO (World Intellectual Property Office).

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
❓ Какво е търговска марка и защо е необходимо да се регистрира?

Търговската марка е символ или съчетание от букви (снимка с лого), което се използва от фирми за идентифициране на стоката обозначена със съответната марка. Регистрирането на търговкса марка е свързано с нейната защита на територията, на която се предлага регистрацията. Тоест ако друга фирма използва същото или подобно обозначение за своите стоки, след като ние сме регистрирали търговската марка, ще имаме правото на обезщетение и лесната възможност да ги осъдим да престанат да използват съответната марка.

❓ Какви видове търговска марка мога да регистрирам?

Търговските марки могат да бъдат съставени само от букви, само от снимка или и от двете. Съществува и понятието търговски дизайн, което се използва най-вече в ИТ технологиите. В зависимост от територията, на която ще действаме можем да регистрираме търговската си марка и да получим защита в България – с регистрация в Патентно ведомство на РБ или за целия Европейски съюз – с регистрация в EUIPO (Европейския офис за интелектуална собственост) или пък за определена трета страна – с регистрация в WIPO (Световния офис за интелектуална собственост).

⌛ Колко време отнема регистрацията на търговска марка, ако използвам добър адвокат?

В зависимост от вида на марката и подобието ѝ с други вече регистрирани марки, времето за регистрация може да е различно. В общите случаи на регистрация на българска или европейска търговска марка времето до сдобиване със сертификат за регистрация е от три до шест месеца. Ако регистрираме световна търговска марка за множество държави следва да се съобразят различните срокове в местните ведомства на държавите, в които желаем марката ни да се регистрира.

👛 Има ли такси при регистрацията на търговска марка?

Таксите за регистрация на търговска марка се определят от съответното ведомство, в което желаем да регистрираме нашата марка. Ако желаем да регистрираме българска търговска марка можем да проверим таксата в патентното ведомство на РБ. Ако смятаме да регистрираме европейска търговска марка следва да проверим таксите на сайта на EUIPO (Европейския офис за интелектуална собственост), а за световна марка в WIPO (Световния офис за интелектуална собственост).

💲 Колко струва адвокатската консултация с добър адвокат по търговско право?

Адвокатската консултация в адвокатска кантора „Расташки“ се определя в зависимост от сложността на казуса и продължителността на работата по него. Средната цена за устна консултация е в размер на 100 лева.

🌟 Каква е цената на добър адвокат в София?

Адвокатските възнаграждения се определят по законоустановен минимум, който се съдържа в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Искате да регистрирате търговска марка?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства с регистрацията още днес.