call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Банково право

Банково право

Какво представлява банковото право

Банковото право като правен отрасъл регулира обществените отношения, които възникват във връзка с осъществяване на банковата дейност.

По своето естество това са финансово – парични отношения, които се пораждат по повод сключване и изпълнение на банкови сделки между банки и субекти на правото физически или юридически лица. Предметът на банковото право включва в себе си търговски, граждански и публични правоотношения.

В развитото общество, всеки гражданин използва услугите на банка. Било то, за да направи депозит в нея на собствени парични средства или за получаване на трудово възнаграждение както и за заемни средства под формата на потребителски, ипотечен или фирмен кредит.

Ние от адвокатска кантора Расташки можем да ви съдействаме при нужда от консултация във връзка с правоотношенията между вас и банковите институции, тъй като нашата практика се гради на солиден опит в областта на банковото право.

Когато сключвате договор за кредит е необходимо предварително да се информирате относно всички клаузи и условия на банката. За повече информация в тези отрасли можете да прегледате статиите относно ипотечен, фирмен и потребителски кредит.

Съдлъжник и поръчител в договора за банков заем

В договора за кредит, който сключвате с банката, може да фигурира и друго лице като солидарен длъжник. В този случай сумата по заема се получава и от двама ви като до самото изплащане на заема вие отговаряте заедно.

Дори единият от вас да изплати своята част от заема, то той не се освобождава от отговорност за частта на другия. Банката ще има правото на избор и може да изиска цялата сума по кредита от всеки един от солидарните длъжници. В последствие те биха могли да уредят отношенията помежду си.

В други случаи, за да бъде гарантирана сигурност във връзка с изплащането на заема, може да иска от вас да посочите трето лице като поръчител или самите вие да станете такъв. Преди да предприемете тези стъпки е важно да се информирате относно правното положение и фигурата на поръчителя.

Разликата между поръчителя и солидарния длъжник е, че поръчителят не се ползва от заемните средства, т.е. на него не му се отпускат части от кредита. Но той е отговорен, в случай че длъжникът не си изпълни задълженията за заплащане на заема.

За да бъде конституирана фигурата на поръчителя в правоотношението той трябва да подпише договор за поръчителство с банката и клаузите от договора за банков кредит. Ако поръчителят изплати каквато и да е част от дълга, той има право на регресен иск срещу реалния длъжник за всички заплатени суми и поети разноски.

Семейна имуществена общност при банков заем

Ако вие като физическо лице подпишете договор за ипотечен кредит и закупите недвижим имот по време на брак, то имотът се придобива под режим на семейна имуществена общност, с други думи ваш и на съпругата ви.

Това, че договора е подписан само от единия съпруг, не означава, че другия не става собственик на имота. Ако имате претенции при бъдещ спор, че само вие сте изплащали сумата по кредита, това твърдение следва да се докаже в цялост.

Дела при неравноправни клаузи в договори за банков кредит

Когато в договорите за банков заем има неравноправни клаузи, те не произвеждат действие и се считат за нищожни. Възможно е някои от тях да влекат нищожност на целия договор. Пример на неравноправни клаузи, които бихте срещнали в договорите за банков кредит:

Точка от договор за банков кредит гласи, че “Дължимите лихви се начисляват от датата на усвояване на кредита по настоящия договор, като за дата на усвояване се счита датата на сключване на настоящия договор.

Така представен текстът представлява неравноправна клауза по смисъла на чл. 143, ал.1, във вр. с ал.2, т.19 от ЗЗП, тъй като е във вреда на потребителя, не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя.

Клаузата предвижда фикция, че “датата на усвояване се счита датата на сключване на настоящия договор”, дори усвояването да не се е осъществило на датата на сключване на договора. Така клаузата налага на потребителя да заплаща възнаградителната лихва от датата на сключване на договора и в случаите, когато заемната сума е усвоена в по-късен момент.

Недопустимо е потребителят да бъде задължаван да заплаща уговорената цена за финансовата услуга преди тя да му е била предоставена и да се е ползвал от нея, тъй като това би довело до неоснователно обогатяване на търговеца за сметка на потребителя, изразяващо се в недължимо получаване на лихва, начислена от сключване на договора до усвояване на кредита.

В случая е необходимо текстът “като за дата на усвояване се счита датата на сключване на настоящия договор” да отпадне от от Общите условия на договора за банков кредит.

Възможно е разпоредба от договор за банков кредит да гласи, че „Заемополучателят се задължава: /д/ да поддържа стабилно финансовото си състояние;”

Така представен текстът представлява неравноправна клауза по смисъла на чл. 143, т.13 от ЗЗП, тъй като е във вреда на потребителя, не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя.

Клаузата не регламентира ясно и недвусмислено в какво се изразява стабилното финансово състояние на потребителя и как следва да бъде поддържано, поради което търговецът разполага с изключително право да тълкува клаузата и да счете дори и незначително намаляване на имуществото на потребителя за неизпълнение на негово договорно задължение.

В случая е необходимо разпоредбата да отпадне от Общите условия на договора за банков кредит.

Действия на частен съдебен изпълнител при неплащане на вноските за банков кредит

В статията за ипотечните кредити е описано, че подписвайки такъв договор трябва да сте наясно, че върху имота, който вие закупите ще има ипотека в полза на банката.

Съответно ако вие не заплащате вноските си по заема, то кредитора следва да изнесе на публична продан вашия имот и след продажбата му да получи средства за погасяване на задължението. Също така трябва да знаете, че не е необходимо банката да ви осъди, за да се изнесе имота ви на публична продан.

Банката може да се ползва от Заповед за незабавното изпълнение според българското законодателство по чл. 417 от ГПК. Съдът може директно да издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, след като провери, извлечението от счетоводните книги на банката, към което е представен документът, от който произтича вземането на банката, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия.

Възражението и обжалването на издадената заповед не спира изпълнението. За да постигнете ефекта на спирането на изпълнението върху вашия имот, трябва да внесете обезпечение пред съда като залог на парична сума или ценни книжа или ипотека на друг имот в размер на непогасения кредит.

При нужда от юридически услуги в тази сфера на правото, ние сме на мнение, че трябва да се консултирате с добър адвокат по банково право. Ние от адвокатска кантора Расташки, можем да ви предоставим правна помощ от най-висок клас.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
💰 Плащам чужд кредит като поръчител. Какви права имам?

Когато вие сте станали поръчител по банков кредит, банката има право да насочи принудително изпълнение както към вас, така и към длъжника и тя сама избира от кой да си получи парите. Ако вие сте заплатили суми по чужд кредит имате право на регресен иск (съдебно искане) насочено към основния длъжник по заема за всяка една сума, която сте платили по неговия кредит. По този начин можете да си получите парите обратно.

🏠 Какво е ипотека и защо банката изисква учредяването ѝ?

Ипотеката е вид обезпечение, което подсигурява банката при неизпълнение от ваша страна на договора за кредит. Тоест ако вие спрете да си плащате вноските по заема, банката ще има правото да изнесе ипотекирания имот на търг (публична продан) и да се удовлетвори от продажната цена. Повече информация за ипотеката можете да видите на https://rastashki.com/kakvo-tryabva-da-znaem-za-ipotekite

💳 Какво да правя, ако банката ми отказва кредит?

В зависимост от вида на искания банков заем, самата банка може да ви предложи мерки, с които да увеличите сигурността ѝ във вас. Може да използвате поръчител за допълнителна гаранция или ипотека върху недвижим имот. Можете да повишите осигурителния си доход за следващите месеци или оборотите и печалбата на фирмата си и да кандидатствате отново. Друг вариант е просто да смените банковата институция, тъй като различните банки имат различни условия и политики за отпускане на финансови средства.

💲 Колко струва адвокатската консултация?

Адвокатската консултация в адвокатска кантора „Расташки“ се определя в зависимост от сложността на казуса и продължителността на работата по него. Средната цена за устна консултация е в размер на 100 лева.

🏡 Предлагате ли съдействие по сделки за имоти, които ще се закупят с банков кредит?

Ние ще ви консултираме и ще вземем заедно най-добрите решения по време на целия процес на покупко-продажбата на вашия имот. От изготвянето и подписването на предварителния договор и договора за банков кредит до изповядване на сделката с нотариален акт и вписването му в Имотния регистър към Агенция по вписванията.

💲 Колко струват адвокатските услуги?

Адвокатските възнаграждения се определят по законоустановен минимум, който се съдържа в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Имате казус с дело по банково парво?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства със създалия се казус.