call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Дела по застраховка трудова злополука

Дела по задължителна застраховка трудова злополука

Дела по задължителна застраховка трудова злополука

При полагане на труд по трудов договор в определени рискови за здравето сфери на дейност, нашето законодателство задължава работодателите да сключват на своите работници и служители задължителна застраховка трудова злополука.

По този начин при наличие на увреждане или смърт, тоест при настъпване на застрахователното събитие, пострадалия работник или служител ще може да предяви претенцията си не само към работодателя, но и към застрахователя по сключената полица.

Отношенията във връзка със задължителната застраховка трудова злополука са нормирани в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“.

Субсидиарно се прилагат Кодекса на труда (КТ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Кодекса за застраховането (КЗ). В нашата адвокатска практика, ние имаме солиден опит във връзка с този вид казуси и цялостната сфера на застрахователното право.

Установяване и деклариране на трудовата злополука

Когато настъпи трудова злополука, която се изразява във временна неработоспособност, постоянно намаляване на работоспособността или смърт в следствие на работа или настъпила на работното място, работодателят е длъжен да подаде декларация до Националния осигурителен институт (НОИ).

След разследване, което се извършва от комисия на НОИ за трудови злополуки, в които са пострадали повече от трима души или са довели до инвалидност или смърт, се издава протокол, който съдържа данни относно: работодателя; пострадалите лица; мястото и времето на злополуката; начина на увреждане и материалния фактор, причинил увреждането; допуснати нарушения на закона; лицата допуснали нарушения и др.

За да се получи обезщетение по задължителна застраховка трудова злополука следва да има настъпило застрахователно събитие, тоест трудовата злополука да е отчетена от работодателя, който е длъжен да извърши собствено разследване и да състави протокол, който се представя в териториалното поделение на НОИ.

Много често работодателите отказват да извършат действия, както и не дават информация относно сключените застраховки трудова злополука, тъй като това би довело до евентуални искове от пострадалия срещу тях. Важно е да знаем, че работодателят няма право да отказва информация, свързана с настъпилата трудова злополука и сключените застрахователни договори.

По правилата на чл. 3 ал. 3 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, ако работодателят не спази реда за деклариране на трудовата злополука пред НОИ, пострадалият или неговите наследници имат право да подадат декларацията в срок от дванадесет месеца след настъпването на злополуката в НОИ.

Дела по застраховка трудова злополука

След като се установи по надлежния ред, че злополуката има характера на трудова, тоест настъпило е застрахователно събитие, следва да се предяви претенция за изплащане на обезщетение, което може да бъде насочено както срещу застрахователя, така и срещу работодателя.

В чл. 200 от Кодекса на труда е нормирано, че за вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено, независимо от това, дали негов орган, или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.

Дължимото обезщетение по този член се намалява с получените суми от застрахователни обезщетения по сключени договори за застраховане на работниците и служителите. Тоест ако застрахователното обезщетение не покрива изцяло вредите от злополуката, ние можем да искаме от работодателя да ни обезщети за остатъка, който не е изплатен.

При дела по този вид застрахователни договори пострадалите лица имат правото да заведат претенцията си директно срещу застрахователя. Това има своите предимства от гледна точка на размера на обезщетението, тъй като в повечето случаи то е по-голямо по застрахователния договор, в сравнение с дължимото от работодателя.

Размера на застрахователното обезщетение се определя в Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“, както и в сключения застрахователен договор и общите условия към него.

Друго предимство при насочване на директна искова претенция към застрахователя е наличието на сигурни средства за обезщетяване на настъпилото застрахователно събитие, докато работодателите не винаги разполагат с такива, особено когато те са капиталови търговски дружества с ограничена отговорност.

По време на съдебния процес, опитният адвокат знае, че следва да се докаже безсъмнено настъпването на застрахователното събитие, тоест на трудовата злополука, наличието на валидно сключен договор за застраховка трудова злополука, както и настъпилите вредни последици.

Ако работодателят е бил длъжен, но не е сключил договор за задължителна застраховка трудова злополука или сключеният договор се окаже недействителен, той ще понесе цялата отговорност по обезщетяването на вредите от настъпилата трудова злополука и следва да изплати обезщетението на пострадалия в пълен размер.

СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА
Спечелено дело по застраховка автокаско
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО ПО ЗАСТРАХОВКА
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
❌ Работодателят отказва да ми плати обезщетение за трудова злополука. Какви са правата ми?

Когато получите отказ от вашия работодател да ви се изплати обезщетение по настъпила трудова злополука е наложително да заведете съдебно дело, в което да стане видно, че отказът е незаконен и не може да породи правни последици за вас. По този начин вие ще осъдите работодателя да ви заплати цялата полагаща ви се сума, заедно с дължимите законни лихви.

💰 Колко е сумата, която ми се полага при трудова злополука?

Сумата полагаща ви се като обезщетение при претърпяна от вас трудова злополука зависи изцяло от вашето увреждане и вида на трудовия договор. Размера на обезщетението се определя от съда, в съответствие с понесените от вас вреди. Важно е дали има дълготрайни последици, като намалена работоспособност и какви са изтърпяните болки и страдания в следствие на злополуката.

🦽 Коя злополука е трудова?

Трудова е злополуката, която е настъпила по време на работния процес, както и през работното време или почивките. Тя се констатира от работодателя и се отчита пред НОИ. В по-сериозни случаи на трудова злополука се извършва разследване от Инспекция по труда, за да се установят причините за настъпване на злополуката. При всеки отделен казус на трудова злополука трябва да се консултирате с добър адвокат по трудово право.

🥺 Как могат да ми намалят сумата по трудова злополука и защо?

Спрямо правилата на чл. 200 от Кодекса на труда не се дължи обезщетение за трудова злополука, когато съм причинил умишляно увреждането си. Работодателят може да намали отговорността си, ако докаже, че съм допринесъл за увреждането си с груба небрежност, тоест не съм спазил правилата за безопастност по време на работния процес, с които трябва да съм предварително запознат.

💶 Каква е цената на адвокатската консултация с добър адвокат по застрахователно право?

Адвокатската консултация в адвокатска кантора „Расташки“ се определя в зависимост от сложността на казуса и продължителността на работата по него. Средната цена за устна консултация е в размер на 100 лева.

💲 Колко струват адвокатските услуги на добър адвокат по застрахователно право в София?

Адвокатските възнаграждения се определят по законоустановен минимум, който се съдържа в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Имате казус с дело по застраховка трудова злополука?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства със създалия се казус.