call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие

Информация за развод по взаимно съгласие

Разводът е институт на правото, с който се прекратява сключения граждански брак между съпрузи. Той е юридически нормиран в чл. 49 – чл. 59 от Семейния кодекс (СК). Нашето законодателство предоставя два процесуални способа за извършване на развод.

Първият е поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака и се извършва развод по исков ред, а вторият способ е развод по взаимно съгласие. Независимо от непоколебимото съгласие на съпрузите е необходимо образуване на съдебно производство и признаване и утвърждаване от страна на съда на споразумението за развод по взаимно съгласие.

Споразумение за развод по взаимно съгласие

При споразумението за развод по взаимно съгласие се решават множество въпроси от изключителна важност за вас и членовете на вашето семейство. Необходим е опитен и добър адвокат, който да изготви прецизен документ, за да бъдат защитени в пълен обем вашите права по време на съдебното производство. Ние от Адвокатска кантора Расташки можем да ви съдействаме при изработване на споразумение за развод по взаимно съгласие и да ви представляваме през цялата процедура, до утвърждаването му от гражданския съд.

Основната и задължителна предпоставка за този вид развод е сериозното и непоколебимо съгласие на съпрузите да разтрогнат брака си. Те трябва да подадат молба до съда за образуване на дело за развод по взаимно съгласие като към нея трябва да приложат и споразумение, което според Семейния кодекс е необходимо да съдържа разпоредби относно:

 1. Местоживеенето на децата;
 2. Упражняването на родителските права;
 3. Личните отношения и издръжката на децата;
 4. Ползването на семейното жилище;
 5. Издръжката между съпрузите;
 6. Фамилното име;
 7. Споразумеят и по други последици на развода.

На първо място в споразумението трябва да е уреден въпросът за родителските права. Ако от брака има ненавършили пълнолетие деца, трябва да се реши, на кого от двамата съпрузи ще бъде възложено упражняването на родителските права. Въпроса къде ще живеят децата, принципно се решава в полза на съпруга, който упражнява родителските права. Другият съпруг следва да уговори режим на виждане със своите деца, който може да включва пренощувания и дълготраен период през ваканциите, както и част от официалните празници и рождени дни.

Друг въпрос от особена важност е определянето на издръжката, която родителят, който не упражнява родителските права, трябва да изплаща на децата си. Минималният размер на издръжката за едно дете е равен на една четвърт от минималната работна заплата за страната по разпоредбите на чл. 142 ал. 2 от Семейния кодекс. Целта на издръжката е детето да продължи да живее в същите условия, в които е живяло преди развода.

В споразумението трябва да се изясни въпроса с използването на семейното жилище. То може да остане в ползване на съпруга, който ще се грижи за децата, дори да не е негова собственост. Възможно е да се уговори наем, в случаите, в които жилището принадлежи на трети лица.

В споразумението за развод няма пречка да се уговори клаузата, че единият съпруг ще изплаща ежемесечна издръжка на другия. Това не е честа практика, но е възможно в хипотезата, в която единия съпруг е нетрудоспособен, тежко болен или не може да се издържа от имуществото си.

При развод по взаимно съгласие, следва да се уреди и въпроса за фамилното име на съпрузите. Съпругът, който е приел чуждата фамилия, трябва да избере дали ще продължи да фигурира с фамилията на съпруга си, или ще се върне към предбрачната си.

В споразумението за развод по взаимно съгласие е препоръчително да се уредят всички имуществени последици от развода. В него може да се извърши разпределение на моторни превозни средства в режим на семейна имуществена общност (СИО), суми по банкови сметки, както и какви идеални части всеки съпруг ще притежава от общите недвижими имоти след прекратяване на брака.

Как протича делото при развод по взаимно съгласие

Когато бъде подадена молба за образуване на съдебно производство за развод по взаимно съгласие, тя следва да е придружена от всички необходими документи като:

 • Удостоверение за сключен граждански брак;
 • Опис на материалното положение на страните;
 • Актовете за раждане на непълнолетните деца на съпрузите;
 • Нотариални актове за собственост на имоти, които са описани в споразумението;
 • Бележки за получаваното бруто трудово възнаграждение;
 • Удостоверения за семейното положение на съпрузите;
 • И т.н.

Задължително е на първото заседание съпрузите да се явят лично, за да заявят пред съда, че поддържат съгласието си за прекратяване на брака, както и че са съгласни с написаното в споразумението.

Производството е охранително по своя правен характер и се следи за спазване на правата на участниците в него. Споразумението ще бъде утвърдено от съда, едва след като той направи проверка дали са защитени интересите на децата. Поради тази причина, съдът може да изиска становище от Дирекция „Социално подпомагане“. Когато се намираме в хипотезата на развод по взаимно съгласие, съдът може да разтрогне брака, като уважи желанието на съпрузите, без да е необходимо да проверява мотивите, стоящи зад тяхното решение.

За него е достатъчно наличието на непоколебимо съгласие за развод. Ако искането бъде уважено, то не подлежи на обжалване. Споразумението на страните за развод влиза в сила към момента на постановяването му и брака се прекратява.

Преди 2009г., действащият по онова време Семеен закон, имаше изискване бракът да е продължил минимум три години, за да може да се прекрати по взаимно съгласие. С измененията от 2009г. това изискване отпадна. В сега действащото семейно законодателство няма изискване за продължителността на брака, когато страните желаят неговото прекратяване.

Съдът може да откаже да разведе съпрузите, ако прецени, че представеното от тях споразумение противоречи за закона или морала, или пък не е в интерес на децата. При подобен вид съдебни производства е необходимо да се консултирате с опитен адвокат в областта на семейното право, който да ви съдейства през цялата процедура при развод по взаимно съгласие.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
❓ Необходим ли е адвокат, когато се развеждаме по взаимно съгласие?

Последствията от един развод засягат както отношенията родител-дете, така и имущественото състояние на двамата съпрузи. За да сте сигурни, че споразумението с което се допуска развода, ще бъде както във Ваш, така и в интерес на другия съпруг, обърнете се към професионалист в сферата на семейното право, който ще ви насочи върху кои належащи въпроси да обърнете вниманието си.

📃 Какви са необходимите документи?

Сред набора от документи, които ще са ни нужни, за да Ви съдействаме при изготвянето на иск до съда за развод, следва да ни представите:

 • Удостоверение за сключен граждански брак;
 • Акт за раждане на родените през време на брака деца;
 • Документ за собственост на имотите, придобити през време на брака (ако бракът е сключен в режим на съпружеска имуществена общност).

В зависимост от въпросите, които искате да разрешите със съдебното Решение за развод, наборът от документи, е възможно да бъде допълнен освен с горепосочените.

🕜 Колко време трае самата процедура по развода по взаимно съгласие?

Ако със споразумението се решават въпросите, които са задължителни за съда по закон, както и ако няма разногласия между съпрузите, разводът по взаимно съгласие със сигурност е по-леката и бърза процедура, от двете възможни, които законът предвижда за допускането на развод.

💲 Каква е цената за този вид развод?

Цените на авокатските хонорари се определят от Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждение. Освен адвокатски хонорар, разводът изисква и други допълнителни разходи, известни още като съдебно-деловодни, които както могат да се поделят от съпрузите, така и могат да се поемат само от единия тях, при постигнато съгласие между двамата.

📌 Съществуват ли 'подводни камъни', на които да обърнем внимание?

При допускането на споразумението за развод по взимно съгласие, съдът се ръководи изключително и на първо място от интереса на детето. Това може да е причината, поради която съдът да не допусне утвърждаването на споразумението, ако същото не защитава децата в достатъчна степен.

Искате развод по взаимно съгласие?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства.