call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Правен поглед върху най-евтиния вариант за прехвърляне на имот

най-евтиния вариант за прехвърляне на имот

Адвокатска кантора Rastashki.com се занимава активно с подготовката и извършването на сделки за прехвърляне на недвижими имоти. Имаме дългогодишен опит в сферата и в практиката не са малко случаите, в които нашите клиенти идват с въпроса „Кой е най-евтиният вариант за прехвърляне на имот“.

Отговорът не е еднакъв за всички случаи и тук следва преценката да е комплексна. Необходимо е да се разгледат всички фактори които могат да „оскъпят“ сключването на сделката или да ви доведат до неизгодно положение от правна гледна точка, което със сигурност не е желаният резултат. Нека разгледаме заедно основните съображения в тази насока.

Варианти за прехвърляне на недвижим имот

Немалък брой са сделките, чрез които може да се извърши прехвърляне на недвижимо имущество. Ето и кои са най-често сключваните между граждани такива сделки:

  • Класическа продажба;
  • Дарение;
  • Завещание;
  • Делба;
  • Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане;
  • Прехвърляне на имот със запазване правото на ползване;

Последните два варианта могат да се осъществят посредством различни прехвърлителни сделки, включително и трите изброени преди тях.

В тези най-масови случаи прехвърлянето е свързано с конкретни разходи. Повечето от тези сделки се сключват пред нотариус във формата на нотариален акт. Във всеки случай разходите, които ни интересуват с оглед темата на настоящата публикация, обхващат плащането на нотариални такси, местния данък за придобиване на имота и таксата за вписване на имота, тъй като именно при тях може да се получат вариации при различните опции за прехвърляне на имот.

Дарението като най-евтиния вариант за прехвърляне на имот

Въпросът за най евтиния вариант за прехвърляне на имот се задава на адвокатите по недвижими имоти най-често с оглед прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот на роднина. Именно в тази хипотеза са и най-големите разлики между разходите, които се реализират при прехвърлянето на имота по един или друг начин.

Разликата в процентите е малка, но когато се има предвид колко висока може да бъде стойността на един недвижим имот, действителната разлика в парична сума е наистина значителна. Има значение обаче какво е родството между лицата по договора.

Когато става въпрос за дарение между съпрузи или роднини по права линия не се заплаща местен данък за придобиването на имота от лицето, което получава имота безвъзмездно. Роднини по права линия са например родителите и децата, бабите/дядовците и внуците.

Извън тази хипотеза, при друго родство между страните по договора (дарителя и дарения) се дължи такъв данък, но той е в доста по-ниски стойности. Конкретният процент се определя от съответната община. Така например между чичо и племенник (сестри и братя и техните деца) данъкът е под 1% (обикновено между 0.4% и 0.8%).

За сравнение, при продажба винаги се дължи такъв данък, независимо дали тя се извършва между роднини. Той обикновено е обикновено около и над 2% от цената на имота.