call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Дела срещу КЗП

Дела срещу КЗП

Подлежа ли на проверка от Комисия за защита на потребителите

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е административен орган, който налага контрол по Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Потребителска сделка, представлява договор между професионалист-търговец, извършващ стопанска дейност от една страна и купувач-потребител, физическо лице от друга.

В процеса на контрол над правните субекти КЗП следи за спазването на множеството изисквания на Закона за защита на потребителите.

Той съдържа разпоредби, представляващи императивни правила за поведение насочени към търговците, предлагащи оферта – публично предложение към потребителите за закупуване на съответния вид стоки. В своята дейност КЗП извършва проверки по места или чрез интернет и налага административни санкции, предвидени по закон.

Обект на засилен контрол от страна на Комисията за защита на потребителите е онлайн търговията и уебсайтовете, представляващи онлайн магазини. Съществуват специални разпоредби в чл. 49 ал. 2 от ЗЗП относно информацията, която следва да е предварително предоставена на клиента при договор от разстояние сключен по електронен път чрез интернет сайт.

Тук намира приложение и Законът за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Преди да започнете работа като търговец с онлайн магазин, трябва да се посъветвате с опитен адвокат по административно право, във връзка със спазването на всички законови изисквания по описаните нормативни актове.

На вашата интернет страница, трябва да се съдържат всички необходими гаранционни и други формуляри за предлаганите стоки, общите условия на вашите договори, както и цялата необходима информация спрямо разпоредбите на ЗЗП.

Оспорване на актове и наказателни постановления издадени от КЗП

При констатирани нарушения по време на извършена проверка от страна на Комисията за защита на потребителите, тя издава Акт за установяване на административното нарушение (АУАН) по правилата на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Акт може да бъде издаден и нарушението да се констатира и при онлайн проверка на уебсайт или интернет магазин.

Необходимо е да се спазят стриктно всички правила на ЗАНН относно съставянето и връчването на актовете. В три дневен срок от получаването на АУАН, имате право да входирате възражение до Директора на съответното звено на КЗП.

Ако актът бъде потвърден, ще се издаде наказателно постановление, което подлежи на обжалване в седем дневен срок, пред Районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението.

При проверка от КЗП, трябва да се свържем с опитен адвокат в София, който да провери, дали случаят не е маловажен и дали не е следвало административният орган да издаде писмени предписания, с които да предупреди нарушителят да поправи констатираните нарушения.

Обжалване на наказателни постановления на КЗП пред съд

Наказателните постановления издадени от КЗП се обжалват по реда на ЗАНН, в седем дневен срок от връчването им. Съдебното обжалване стартира, чрез подаване на жалба от санкционирания субект, чрез административния орган, до Районния съд в района, на който е извършено или довършено твърдяното административно нарушение.

При съдебното обжалване на наказателните постановления, издадени от Комисия за защита на потребителите, опитният адвокат трябва да съобрази внимателно извършените процесуални действия по време на издаване на АУАН, както и на наказателното постановление.

Следва да се извърши цялостна проверка дали не са налице груби процесуални нарушения, които са довели до ограничаване на правото на защита на санкционираният субект. Нужно е внимателно да се изследва фактическата обстановка и дали твърдяното нарушение е действително извършено.

За да е законосъобразен издадения АУАН трябва деянието да попада в хипотезата на правната норма и да представлява законово нарушение. Нужно е да се провери материалната законосъобразност на АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление.

Спрямо разпоредбите на чл. 28 от ЗАНН – За маловажни случаи на административни нарушения, наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.

Преценката дали казусът е маловажен и дали попада в хипотезата на чл. 28 от ЗАНН е субективна и се взема предвид за всеки отделен случай на констатирано нарушение. Съдът може да прецени, че наказващия орган е трябвало да действа по правилата на чл. 28 от ЗАНН и да отмени изцяло наказателното постановление.

Районният съд се произнася с решение, с което може да отмени наказателното постановление, да го потвърди или да го измени. Тъй като производството по тези дела е двуинстанционно, решението на Районния съд подлежи на обжалване пред Административен съд.

Второинстанционното производство е касационно и се извършва в рамките на изрично посочени касационни основания по правилата на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на Административния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
Спечелено дело срещу КЗП - втора инстанция
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ КЗП
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
📝 КЗП ме глобиха, без да съм виновен. Как да си потърся правата?

Когато вие не сте извършили нарушението, за което са ви глобили, вие трябва да обжалвате наказателното постановление издадено от Комисията за защита на потребителите. То се оспорва с жалба пред Районния съд по местоизвършване на нарушението и се призовават свидетели. Съдът изследва цялия случай, за да прецени виновен ли сте, или не. Ако прецени че нямате вина или не сте извършил нарушението, той ще отмени наказателното постановление.

⌛ Какъв е срокът за обжалване на акт или на наказателно постановление издадено от Комисия за защита на потребителите?

Ако обжалвате наказателно постановление издадено от КЗП, срокът за депозиране на жалбата е 7 дневен и започва да тече от датата на връчването му. При пропускане на срока е възможно да се изтъкнат уважителни причини и да се иска възстановяването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

📝 Глобиха ме от КЗП за дребно нарушение. Какво да правя?

Ако Комисия за защита на потребителите констатира нарушение, което е маловажно, те нямат право да ви съставят акт и да ви глобяват с наказателно постановление. По правилата на чл. 28 от ЗАНН, КЗП са длъжни да ви напишат писмено предупреждение под формата на предписание. Дали случаят е маловажен се преценява за всеки казус по отделно съгласно съдебната практика. Ако вече са ви глобили за маловажно нарушение, имате право да обжалвате наказателното постановление пред съд.

🧾 Написаха ми акт от КЗП, но не са ми издали наказателно постановление?

Спрямо правилата на чл. 52 от ЗАНН, наказателния орган трябва да се произнесе по преписката в месечен срок от получаването ѝ. Пропускането на този срок води до процесуални нарушения и може да послужи в съда като основание за отмяна на издаденото по-късно постановление. Възможно е наказателното постановление да е издадено, но да се бави връчването му.

💲 Колко струва адвокатската консултация с добър адвокат по административно право?

Адвокатската консултация в адвокатска кантора „Расташки“ се определя в зависимост от сложността на казуса и продължителността на работата по него. Средната цена за устна консултация е в размер на 100 лева.

🕴️ Колко струват адвокатските услуги на добър адвокат в София?

Адвокатските възнаграждения се определят по законоустановен минимум, който се съдържа в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Имате казус с дело срещу КЗП?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства със създалия се казус.