call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Дела по фирмени кредити

Дела по фирмени кредити

Адвокат Расташки София предлага комплексно обслужване при встъпването ви в договорни правоотношения за фирмени банкови кредити.

Нашият висок професионализъм и дългогодишен опит в този институт на правото ще работят за вас от подписването на договора за инвестиционен кредит, през неговото обстойно изследване и при възникнали основания за жалби и съдебни дела.

Какво е фирмен кредит

Ако имате бизнес идея и вземете решение да я реализирате, често се случва да не ви достигат финансови средства. В тези случаи много юридически лица стават клиенти на банкова институция по финансов заем в помощ за осъществяването на своя бизнес.

Ако имате опасения относно влизането в договорни правоотношения с избраната от вас банка, можете да ни се доверите, за да вземем заедно най-правилното решение.

Банковият кредит като уредба намира място в Търговския закон и по-специално в разпоредбите на чл. 430. С договора за банков кредит банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на срока. Заемателят плаща лихва по кредита, уговорена с банката. Договорът за банков кредит се сключва в писмена форма.

Ако разгледаме детайлно всеки един от законовите аспекти на фирмените кредити, можем да изследваме отделните елементи. В договора трябва точно да е определена отпусканата парична сума и дължимата сума, заедно с всички лихви и такси.

Нужно е да е фиксиран ГПР (Годишен процент на разхода) по кредита, както и годишния лихвен процент. Трябва да е уговорен срок на кредита и определената му инвестиционна цел. Средставата не могат да се изразходват с друга цел, противно на уговорената, защото по този начин рискувате банката да обяви вашия заем за предсрочно изискуем.

За да се възползвате от банков кредит за вашата бизнес идея, вие ще трябва да предоставите на банката кредитор добър бизнес план с определена в него инвестиционна цел, който да гарантира вашия успех, както и възможността ви да изплащате заемните си вноски към банката всеки месец.

Разбира се банката може да изисква от вас насрещно обезпечение като ипотека на имот или залог на движими вещи, за да си гарантира връщането на парите, в случай че вие изпаднете в неплатежоспособност или свръхзадълженост.

Основните изисквания при кандидатстване за бизнес кредит са добрата кредитна история и установени взаимоотношения с банки или други кредитори, вашият опит, както и реалистична стратегия за развитие на инвестиционния бизнес план.

Съветваме ви да си направите сметката в детайли как ще бъде реализирана вашата цел по кредита. Вие като физическо лице или вашата фирма не трябва да присъства като неизряден платец в Централния кредитен регистър (ЦКР).

Дела срещу банки

Важно е да се знае, че банката може да ви подведе с неравноправни клаузи, фиксирани във вашия договор, относно дължими лихви или предсрочна изискуемост и др.

Пример относно неравноправни клаузи в договор за заем между банка и търговец:

Посочено е, че „Погасяването на кредита се извършва във валутата, в която същият е разрешен и усвоен – швейцарски франкове. В случай, че на съответния падеж на погасителна вноска по главницата и/или лихвата КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не е осигурил дължимата сума в швейцарски франкове по сметката си по чл.2, ал.1, но има средства в лева или евро по своите сметки в БАНКАТА, погасяването на кредита може да се извърши от банката освен във валутата на кредита и в лева или евро след служебното превалутиране на тези средства в швейцарски франкове по курс „продава” на Б…Б АД за швейцарския франк към лева/евро, за което КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ с подписването на настоящия договор дава своето неотменимо и безусловно съгласие и оправомощава БАНКАТА”. Вчл.1, ал.1. е предвидено, че „БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ кредитен лимит в швейцарски франкове в размер на равностойността на швейцарски франкове на 52 619 евро (петдесет и две хиляди шестотин и деветнадесет евро), по курс „купува” за швейцарския франк към евро на Българска Пощенска банка АД в деня на усвояване на кредита, както следва…..”

Така представена клаузата въвежда задължение, потребителят да погасява кредита във валута швейцарски франкове и дава право на банката да преизчислява вноските по кредита в лева или евро по произволно определен курс “купува”. В чл. 1, ал. 1 стойността на кредита е посочена само в лева или евро, макар да е предвидено, че кредитният лимит е в швейцарски франкове, без да е посочена конкретна сума в тази валута.

Съгласно чл. 1, ал. 2, общият размер на задължението на търговеца не може да надвишава уговорената в лева или евро стойност, т. е. кредитът е разрешен на стойност в лева или евро, а не в швейцарски франкове.

Подобни заблуждения могат да присъстват и във вашия договор за банков кредит. Доверете се на нашия опит в банковата сфера и на нашата адвокатска кантора в София. При нужда от правна консултация сме на мнение, че следва да се свържете с добър адвокат по банково право София.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
❓ Допустимо ли е банката да отказва предоговаряне на срока на кредита?

Можете да преговаряте с банката за удължаване на срока на кредита. Ограничение би имало, ако сте взели кредит за максималния срок. Тогава няма да е възможно по-голямо удължаване.

Имате казус с дело по фирмен кредит?
Адвокат Расташки може да Ви съдейства със създалия се казус.