call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Общи условия за сайт – изготвяне

Общи условия за сайт - изготвяне

Какво представляват общите условия на уебсайт

Юридически погледнато, общите условия на търговец са договор, който той сключва със своите клиенти, потребители на услугите или стоките, които се предлагат. Общите условия имат характера на предложение за сключване на сделка, а след приемането им от клиента, те представляват двустранен договор между страните.

Правните норми и текстове на всеки договор имат силата на закон за сключилите го и са със задължителен характер. Общите условия следва да съдържат договорките и волята на търговеца и да характеризират напълно неговото предложение към клиентите. При поставяне на общите условия на уебсайта на търговеца се счита, че той е съгласен с нормите им, а след приемането им от клиента с изрично волеизявление, електронно потвърждение, те стават задължителни за страните.

Защо общите условия на вашия бизнес трябва да се иготвят от опитен адвокат

Въпреки че общите условия обвързват със законова сила лицата, които са ги потвърдили, следва да се отчетат законовите ограничителни норми. Тъй като чрез своето предложение, търговеца цели да достигне до неопределен брой клиенти, обикновено физически лица, сделките, които те сключват са потребителски сделки по смисъла на Закона за защита на потребителите. Този закон се прилага за всяка една продажба, реализирана чрез общите условия и следва да се има предвид, че той съдържа множество защитни правни норми в полза на потребителите. Ако някои от разпоредбите на общите условия противоречат на Закона за защита на потребителите, те няма да породят действие и търговецът би бил уязвим пред граждански съд.

Трябва да се има предвид, че самото поставяне на общите условия на уебсайта на търговеца не обвързва потребителите с текстовете им. Спрямо чл. 147а ал. 1 от Закона за защита на потребителите „При сключване на договор при общи условия с потребител общите условия обвързват потребителя само ако са му били предоставени и той се е съгласил с тях.“ Ако общите условия на вашия бизнес са изготвени така, че да противоречат на закона, противоречащите разпоредби са нищожни и няма да обвържат потребителите.

Промени в общите условия на търговец

Съобразно нормите на чл. 147б от Закона за защита на потребителите, търговецът е длъжен при всяко изменение на своите общи условия да уведоми потребителите в 7-дневен срок от промяната. Ако правната сделка е с продължително действие и потребителят не е съгласен с промените в общите условия, той може да прекрати договора без негативни за него последици или да продължи договора при правилата действащи преди изменението. Именно поради това, при всяка промяна на действащите общи условия, следва да се имат предвид вече сключените правни сделки от търговеца и възможността на потребителите да ги прекратят. Изменението на общите условия би имало своя ефект за всички бъдещи продажби или сключени договори.

Адвокатска кантора Расташки притежава юридически опит в областта на изготвяне на общи условия за онлайн уебсайт, както и политика за личните данни на потребителите.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Имам уебсайт. Необходим ли ми е адвокат за изготвяне на общи условия?

Независимо от модела на вашия бизнес общите условия определят предмета на договора между вас и вашите клиенти, както и размера на отговорността за рекламации, неустойки и др. Във всеки случай е задължително изготвянето на общите условия да се извършва от опитен адвокат.

Кое е най-важното при изготвяне на общи условия за онлайн магазин?

При онлайн продажбите е необходимо вашите общи условия да са изцяло съобразени със Закона за защита на потребителите. В тях трябва да е поставена изискващата се от закона информация за рекламации и за правата на потребителите при онлайн покупки.

Имате нужда от изготвяне на общи условия за вашият бизнес сайт?
Свържете се с нас, за да договорим тази услуга за вас.