call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Как да осъдя държавата за вреди

Как да осъдя държавата за вреди

През настоящата 2020 г. много от гражданите и юридическите лица – търговски дружества понесоха загуби и изтърпяха имуществени вреди във връзка с действията на държавните органи срещу пандемията от коронавирус. В своите опити да предотврати заразата, държавата предприе редица мерки, някои от които могат да се окажат незаконосъобразни. По време на обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение, органите на реда се овластиха с правомощия излизащи извън тяхната компетенция и чрез своята оперативна самостоятелност вършеха действия и издаваха административни актове, които противоречат на закона. Не е справедливо гражданите и фирмите да понесат цялата тежест на наложените ограничения, били те законни или не.

Мога ли да съдя държавата за нанесените ми вреди

В чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) е записано, че „Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и за вредите, причинени от действието на отменени като незакносъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.“ Когато тълкуваме тази законова разпоредба може да стигнем до заключението, че държавата и общините ще отговарят само ако действието на държавния орган е незаконно, както и ако се окаже, че цяла наредба или заповед е била незаконосъобразна и съответно всички действия по изпълнението ѝ, които по някакъв начин са увредили граждани или дружества ще попаднат в хипотезата на този член и за тях ще може да се търси отговорност.

За кои вреди мога да потърся отговорност от държавата

Ние можем да търсим отговорност от държавата за всички незаконни действия на нейните органи, включително на МВР, съда, следствието и прокуратурата. Възможно е държавните органи, със своите действия да са ви нанесли имуществени и неимуществени вреди по всеки един незаконосъобразен начин – затворили са бизнеса ви, без да е изрично забранен с наредба или заповед; органите на МВР са ви принудили да извършвате действия, за които не са изрично упълномощени по закон; издаден ви е незаконен акт или наказателно постановление; получили сте подвеждаща информация или сте били обиждани от лице – орган на държавна власт, както и всички други противозаконни действия. Например, ако имате съставен акт за неносене на предпазна маска, който сте обжалвали и в последствие е отменен от съда като незаконен, вие може да поискате от държавата да ви заплати всички вреди – имуществени (адвокатски хонорари, пътувания и др.) и неимуществени (притеснения и неудобства). Към момента има повече от седемстотин жалби, внесени срещу заповедите на здравния министър Кирил Ананиев. Ако Върховният административен съд уважи дори една от тези жалби и прогласи за незаконосъобразна някоя от заповедите на здравния министър, всички граждани и фирми, претърпели вреди от изпълнението на тази заповед, ще могат да потърсят обезщетение от държавата по съдебен ред.

Важно е да отбележим, че в чл. 4 от ЗОДОВ е нормирано, че „Държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, независимо от това, дали са причинени виновно от длъжностното лице.“ Тоест държавата покрива всички имуществени вреди (загуби и пропуснати ползи), както и всички неимуществени вреди (притеснения и неудобства, болки и страдания, нарушен авторитет и др.) в паричен еквивалент като стойността на неимуществените вреди се определя от съдията по справедливост.

Как да осъдя държавата за нанесените ми вреди

За да потърсим отговорността на държавен или общински орган за нанесените ни вреди е необходимо да заведем гражданско дело пред Районния съд по нашия настоящ адрес или по местоувреждането. Важно е да споменем, че независимо от сумата, която изискваме да ни се присъди като обезщетение, ние следва да заплатим обикновена такса от 10 лева или съответно 25 лева, ако увреденият е юридическо лице (фирма). Това спестява голяма част от разходите и стимулира гражданите, които са претърпели вреди да потърсят правата си. Образуваното дело се разглежда със задължително участие на прокурор, който играе ролята на защитник на държавните интереси и ще се опита да докаже, че вие не сте претърпяли вреди, а действията на държавния орган са били напълно законни.

Ако искът ви бъде уважен и вие получите обезщетение, съдът ви присъжда разноските, които сте направили по делото. Тоест държавата ще заплати разходите за вашия адвокат и държавната такса, която сте внесли, както и всички други плащания, които сте направили във връзка с делото спрямо чл. 10 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).