call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Дела за превишена скорост

дела за превишена скорост

Правилата за движение по пътищата са уредени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП). На това юридическо основание органите на КАТ Пътна полиция черпят правомощията си да установяват административни нарушения на пътя.

Сред най-честите нарушения са тези за превишена скорост при движение на автомобил. В закона са предвидени и различни санкции за това нарушение, които варират в зависимост от тежестта му. Определят се според скоростта, с която сте шофирали и допустимата скорост на съответния пътен участък. Санкцията е глоба, както и отнемане на контролни точки.

Колко е глобата за превишена скорост

Спрямо Чл.182. От Закона за движение по пътищата:

(1) Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:

 1. за превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;
 2. за превишаване от 11 до 20 km/h – с глоба 50 лв.;
 3. за превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба 100 лв.;
 4. за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 400 лв.;
 5. за превишаване над 40 km/h – с глоба 600 лв.;
 6. за превишаване над 50 km/h – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

(2) Водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:

 1. за превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;
 2. за превишаване от 11 до 20 km/h – с глоба 50 лв.;
 3. за превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба 100 лв.;
 4. за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 300 лв.;
 5. за превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба 400 лв.;
 6. за превишаване над 50 km/h – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Посочените санкции могат да се наложат с различни видове актове, според начина, по който нарушението е установено. Възможно е да получите Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и в последствие Наказателно постановление (НП), или Електронен фиш (ЕФ) за превишена скорост. Всеки от посочените актове може да бъде оспорван по съдебен и административен ред. В тази връзка на документа е указан срок за възражение или за жалба.

Как се обжалва електронен фиш

Електронният фиш се издава в следния случай – при установяване на нарушението на правилата за движение по пътищата с техническо средство, в отсъствието на контролен орган. Процедурата по издаване на електронен фиш не гарантира пълно правата на лицето.

Той съдържа както констатациите за поведението на дееца, така и размера и вида на санкцията. Издава се само от едно длъжностно лице и често се срещат допуснати грешки, които ощетяват правата на шофьорите. В практиката ни електронните фишове отпадат на основание, че не е установено лицето, което е шофирало, а ЕФ е издаден на собственика на автомобила.

Често снимките, които заснемат нарушението са с неясно качество, или от тях не може да се установи шофьора, което също води до незаконосъобразност.

Друго нарушение, заради което може да отпадне електронния фиш е, когато на снимките са заснети два автомобила – съдът счита, че от такава снимка не може да се установи кой от автомобилите е бил с превишена скорост и не може да се установи нарушение.

Според Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. на ВАС, стационарното техническо средство при издаването на ЕФ трябва да бъде предварително обозначено и да функционира изправно в отсъствието на контролен орган. В противен случай няма основание за издаването на ЕФ и той отпада, поради незаконосъобразност.

Често на пътя липсват такива указания и табели. Възможно е да се докаже, че техническото средство е било неизправно. Техническото средство следва да бъде подробно описано в електронния фиш, то има специфичен номер, който трябва да бъде изписан целият. Налагането на имуществена санкция срещу юридическо лице с електронен фиш е незаконно. Затова, ако МПС е собственост на юридическо лице, следва да предприемете действия по защитата си.

Системата за наблюдение тип радар може да се ползва само от служители, които са преминали първоначално обучение за работа и притежават протокол, издаден от сектор „Полицейска техника”. Ако по делото няма данни кои са лицата, които са извършвали измерването и дали тези лица са преминали съответния курс за първоначално обучение за работа с това техническо средство. Също така служителят, извършил измерването трябва да попълни дневник на техническото средство и ако такъв липсва електронния фиш също може да се счете за незаконосъобразен.

Как се обжалва акт за превишена скорост

Можете да възразите срещу Акта за превишена скорост (АУАН) в седем дневен срок, като е важно да се посочат обстоятелствата, които изключват извършването на твърдяното нарушение. Напълно нечетливият акт, в който не се разчита посочената скорост, нарушава правото ви на защита и е изцяло незаконен.

На основата на АУАН се изготвя наказателно постановление и ако акта е незаконен, според съдебната практика това е основание за отпадане и на наказанието, наложено с наказателното постановление. След като разгледа вашето възражение, компетентния орган преценява дали да издаде наказателно постановление, с което да ви наложи наказание глоба или не. Ако получите наказателно постановление, вие можете да го обжалвате пред Районния съд по местоизвършване на нарушението в 14 дневен срок.

При всеки случай, в който ви бъде връчено наказателно постановление или електронен фиш за превишена скорост трябва да се свържете с добър адвокат по административно право. Нашата адвокатска кантора Расташки предлага правно съдействие пред съд при обжалване на актове и електронни фишове за превишена скорост.