call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Договор за заем

Дела по договори за наем

В гражданския оборот често се стига до правния институт на договора за заем. Чрез него са възможни различни опции за заемане на средства за определен срок, които да възстановим по план, съобразен с нашите възможности. Това означава и че за получаването на заема, следва да заплатим на заемодателя ни цената на ползването на паричните средства, от които той се е лишил в наша полза за този период. Тази цена на ползването се нарича възнаградителна лихва.

Как се сключва договор за заем

Договорът за заем е уреден в българското законодателство. То ни предоставя различни варианти за сключването на такъв заем, всяка от която си има своите предимства, но и особености, които трябва да съобразим с нашата финансова ситуация.

Сключването на договор в писмена форма е правно средство да се удостовери начинът на изплащането на вноските по заема, както и размера на сумата и срока за връщането й. Такъв договор гарантира правата на страните – както на заемодателя, така и на заемополучателя. Той служи за доказателство за предадената сума.

Това не означава, че дадените и уговорени средства устно са незаконни, тъй като договора за заем е неформален и може да бъде сключен както писмено така и устно.

Писменият договор следва да съдържа някои основни договорки, като страни, размер на заема, срокове за връщане, размер на вноски и възнаградителна лихва, ако има такава, неустойки и др. Възможно е да се договори заемателят да гарантира връщането на сумата с включването на клауза за обезпечение в договора. Това може да се изразява в залог на вещи, поръчителство от платежоспособно лице, ипотека на недвижим имот и др.

Устните договори за заем се доказват пред съда със свидетелски показания, но само в размер до 5000 лева. За заеми над посочената сума е задължителна писмена форма, като в противен случай ще бъдат недоказуеми.

Също така е важно да знаем, че ако договора за заем по размер надвишава 10 000 лева, то сумата трябва да премине от заемодателя към заемателя по банков път. Противната уговорка е в нарушение на закона за ограничаване на плащанията в брой и рискуваме да бъдем глобени.

Често при даване на заем възникват и последващи въпроси, свързани с данъчното облагане. При ревизия, според практиката на Дирекцията по Обжалване и данъчно осигурителна практика, която е със задължителна сила за гражданите, както и практиката на българските съдилища, се отказва признаването на заем при липсата на писмени доказателства и банков превод, даже когато имаме свидетели на договора за заем.

В тези случаи е възможно получената или дадената сума в заем да се счете като приход, върху който държавата ще удържи и данък. Често заемите стават повод и за данъчни проверки и ревизии, особено ако имате собствен бизнес. Това налага да оформите внимателно, надлежно и пълно документите си за заема, за да можете да докажете, че наличната сума у вас, или предадената от вас сума, е на това основание.

Независимо, дали договорът ви е устен или писмен, е важно да се отбележи кой е моментът на сключване на договора. Това е не моментът на полагане на подпис или да постигане на устна разговорка, а момента на предаване на сумата от заемодателя на заемателя било то в брой или по банков път. От този момент започва да се начислява възнаградителна лихва.

Дела по договор за заем

В случай, че заетата сума не бъде върната, вие следва да се обърнете към компетентния съд и да заведете гражданско дело. Ако вашия договор за заем е с нотариална заверка на подписите или притежавате Запис на заповед за връщане на заетата сума, вие можете да използвате съкратена бърза процедура, с която да осъдите вашия длъжник без дори той да разбере.

Тази процедура е уредена в чл.417 от ГПК и се нарича Заповед за незабавно изпълнение. При представяне на описаните документи, съда директно ще ви издаде изпълнителен лист и вие ще осъдите вашия длъжник. Ако не разполагате с нотариално заверен договор или със Запис на заповед следва да се премине през процедурата на гражданско дело, в което вие изцяло да докажете, че сте предал заемната сума и да осъдите вашия длъжник.

При нужда от съдействие по граждански дела свързани с договори за заем можете да потърсите нашата адвокатска кантора Расташки. Нашият екип притежава богат адвокатски опит във връзка с дела по договори за заем и запис на заповед.