call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Как да прекратя договор

прекратяване на договор

Договорите представляват двустранни и доброволни съглашения, които създават права и задължения за подписалите ги страни. В настоящата статия анализираме значимите особености на прекратяването на договорите. Законът за задълженията и договорите е основният нормативен акт, който регулира тази правна материя. Развалянето на договор е основният начин, по който вие можете предсрочно да го прекратите.

За да се стигне до разваляне на един договор, първо следва да сте участвали в неговото сключване и договорът да е валиден и законен. В случаите, в които договорът е невалиден, т.е. нищожен, правилата на закона, които ще се приложат за неговото прекратяване, са различни. На следващо място, вие можете да прибегнете до разваляне на договор, тогава, когато насрещната страна по него го нарушава, или е налице т.нар. виновно неизпълнение на договор.

Развалянето на договорите е крайно средство, към което се прибягва след като вече е опитано да се призове за изпълнение на договора. То се извършва извънсъдебно; само по изключение по съдебен ред;

Развалянето на договор се дава като право на лицето, което твърди, че насрещната страна по договора не изпълнява задълженията, които е поела с него. Това право се упражнява с едностранно волеизявление, без да е необходимо съдействие на отсрещната страна. Това води до промяна в сферата на страните по договора, а именно до прекратяване му.

Правото да се развали договора не е неограничено във времето. За него се прилага т.нар. погасителна давност, която е 5 години, след изтичането на които лицето губи правото си да развали договора.

Прекратяване на договор при неизпълнение

Правната уредба е в чл. 87 от посочения Закон за задълженията и договорите. Според тази разпоредба, когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора.

Предпоставките за възникване на правото да се развали договор са следните:

  1. Трябва да е налице неизпълнение на задължение на насрещната страна по договора. Ако договорът е породил повече от едно задължения, достатъчно е неизпълнението и само на едно от тях, за да прибегнете към разваляне.
  2. Кредиторът не може да развали договора, ако вече е приел изпълнение по него от насрещната страна и по този начин е одобрил изпълнението.
  3. Неизпълнението трябва да се дължи на причина, за която длъжникът отговаря. Това означава, че длъжникът, който е в неизпълнение следва виновно да е нарушил договора.
  4. Като допълнително, но не задължително изискване е кредиторът да е изправна страна. Това означава лицето, което иска развалянето на договора да е изпълнило надлежно според договора всичките свои задължения. Това не е условие да се допусне развалянето, но имайте предвид, че ако е налице, длъжникът ще разполага с т.нар. възражение за неизпълнен договор, което парира искането за разваляне.

Според чл. 87, ал. 4 от Закона за задълженията и договорите, разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на кредитора. Незначителното неизпълнение обхваща случаите, в които например неизпълнението е в размер на 5% от общата дължима сума.

Прекратяване на договор по извънсъдебен ред

Извънсъдебният ред означава, че развалянето се реализира с отправянето на предупреждение от едната страна към неизпълнилата страна без нуждата от намесата на съда. Това обаче не означава, че няма законови изисквания. Според чл. 87, ал. 1 от закона, кредиторът следва да даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален.

Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма. Предупреждението трябва да съдържа искане за изпълнение в подходящ срок и изявлението, че договорът се счита за разваленв случай на неизпълнение в дадения срок. Волята трябва да е недвусмислено изразена. Изявлението за разваляне на договора и предупреждението, в което се дава срок за изпълнение, след изтичането на който договорът е развален може да стане по различни начини.

Препоръчително е писменото съставяне и отправянето му с нотариална покана. Тя представлява сигурно доказателство в съда. Телепощата, която е услуга, предлагана от Български пощи, също е удобен и лесен вариант, който е по-евтин от нотариалната покана. Телепощата е изявление, което се съставя на специална бланка, предоставяна на гише по утвърден образец и по закон е равностойна на нотариална покана. Предупреждението за разваляне на договора може да се направи и чрез исковата молба, директно в съда.

Кредиторът може да заяви на длъжника, че разваля договора и без да даде срок, но само в изрично предвидени в закона хипотези. Това са случаите, в които:

  1. Изпълнението е станало невъзможно изцяло или отчасти;
  2. Ако поради забава на длъжника то е станало безполезно;
  3. Ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време;

Разваляне на договор по съдебен ред

Според чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, развалянето на някои договори става единствено със съдействието на съда, тоест по съдебен ред. Това са случаите, в които с договора се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, най често с нотариален акт. Ако ответникът предложи изпълнение в течение на процеса, съдът може да даде според обстоятелствата срок за това.

Необходимостта от съдебна намеса е обусловена от нуждата да се осигури публичност на такива договори и тяхното разваляне. Тази публичност се осигурява чрез вписването на исковата молба. Вписването прави развалянето противопоставимо на трети лица, които са вписали придобивното си основание след исковата молба. Развалянето по съдебен ред е допустимо и чрез възражение. Това са случаите, в които вас ви съдят да изпълните договора, но считате, че имате основание не да изпъните, а направо да го развалите.

В съда следва да се проведе и доказване на предпоставките за развалянето на договора. Важно е, че доказателствената тежест лежи върху страната, която иска развалянето. Това означава, че ако вие искате един договор, в който участвате, да бъде развален, вие следва да докажете всички факти – наличието на валиден договор, виновното неизпълнение на насрещната страна, отправената покана и предупреждение с надлежен срок за изпълнение.

При необходимост от правно съдействие във връзка с разваляне на договор при неизпълнение от насрещната страна, можете да се свържете с адвокатска кантора Расташки в София, за да ви предоставим професионално съдействие. Ние имаме богат опит в сферата на гражданското и договорното право.