call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

10-годишна давност за физически лица

Пълна информация за 10-годишната давност

Парламентът окончателно прие абсолютната 10-годишна давност за погасяване на задълженията на физически лица. Законовото определение за понятието „давност“ се дефинира като период от време, след изтичането на който настъпват правопогасяващи последици, като в случая говорим за погасяване на задължения.

Трябва да е ясно, че давността не се прилага служебно, тоест дори да е изминал законовият срок, съдия изпълнител или кредитор може да предприеме действия срещу вас, докато не подадете възражение за изтекла погасителна давност на вашето задължение.

Каква е разликата между досегашната 5-годишна обща давност и новата 10-годишна абсолютната давност

В чл. 110 от Закона за задълженията и договорите е предвидено, че с изтичането на 5-годишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. Тази кратка 5-годишна давност се прекъсва от правните действия на кредитора насочени срещу вас по събиране на задължението.

След прекъсването на давността започва да тече нова давност с нов 5-годишен срок. По този начин преди да изтече определеният период, кредиторът може отново да прекъсне давността и вие оставате длъжник за безкраен срок. Новата 10-годишна давност ще бъде по правната си природа абсолютна давност, тоест няма да може да се спира или прекъсва и независимо от правните действия на кредитора срещу вас, с изтичане на десет годишния период вашето задължение ще се счита за погасено.

Как се прилага новата 10-годишна давност

Новата абсолютна давност ще има приложение само за задълженията на физически лица. В този смисъл, ако вие сте взели заем като фирма или сте използвали друго юридическо лице като длъжник, то няма да можете да се възползвате от абсолютната давност.

Законодателят е предвидил три месечен период за влизане в сила на измененията за абсолютната давност в ЗЗД след обнародването им в държавен вестник. Много от длъжниците физически лица биха могли да се възползват от закона веднага след влизането му в сила, тоест той ще действа и назад във времето. Абсолютната давност ще се прилага за заварени положения, където вече е изтекъл десет годишният срок на задълженията на лицето.

В тези случаи за начален момент на десет годишния срок ще се счита денят, в който вземането е станало изискуемо, а при висящо изпълнително производство от деня на образуването му или ако не е образувано такова от деня на влизане в сила на акта, с който е потвърдено вземането. При тълкуване на тази разпоредба стигаме до извода, че за да се възползваме от абсолютната давност трябва да са изтекли десет години от момента, в който е образувано дело при съдия изпълнител срещу нас.

Ако не е образувано изпълнително дело при съдия изпълнител, то за начален момент се счита момента, в който е влязло в сила съдебното решение или друг акт, въз основа на който ние дължим суми. Ако няма съдебно решение или друг акт, то за начален момент се приема денят, в който вземането е станало изискуемо – денят, в който сме били длъжни да върнем или заплатим.

Ако вие попадате в някоя от тези хипотези, тоест изминали са повече от десет години давностен срок за вашето задължение, независимо от спирането и прекъсването на давността, то вие можете да направите правопогасяващо възражение за изтекла давност. Абсолютната давност ще се счита за спряла през времето, през което тече съдебния процес, поради тромавата съдебна система, която в някои случаи може да отнеме години, за да определи едно задължение.

Как да се позова на 10-годишната давност

Давността в правото не се прилага служебно, а ние сами следва да потърсим правата си и диспозитивно да се позовем на изтеклия десет годишен период. Погасителната давност може да се приложи по два начина. Ако срещу вас има заведено изпълнително или съдебно производство, по което вече е изтекла 10-годишната абсолютна давност, то вие може да направите правопогасяващо възражение.

Ако то не бъде зачетено от съдия изпълнителя или съдията, вие имате възможност да обжалвате пред съд в зависимост от процеса, в който правите възражението. Ако нямате заведени дела, но имате задължение, което би трябвало да е погасено по давност, то вие сами може да заведете дело срещу вашия кредитор и да установите в съда, че давностният период за вземането ви е изтекъл.

По този начин ще притежавате съдебно решение, което установява със сила на присъдено нещо, че вие не дължите конкретното задължение, тъй като то е погасено по давност. Нашата Адвокатска кантора Расташки специализира в областта на вземанията и изпълнителния процес, както и във всички сфери на гражданското право. Не се колебайте да ни потърсите за съвет и правна консултация.