call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Изискване за Зелен сертификат с незаконна заповед на Министъра на здравеопазването

Изискване за Зелен сертификат с незаконна заповед на Министъра на здравеопазването

На 21.10.2021г. в България влезе в сила Заповед РД-01-856/19.10.2021 на Министъра на здравеопазването, според която зеленият сертификат е задължителен за дейностите на закрито. Документът се изисква като условие за пропуск на физически лица в големите търговски магазини, центрове, молове, заведения, спортни дейности на закрито, театри, кина, галерии и др. С влизане в сила на заповедта на здравния министър Стойчо Кацаров биват накърнени права и законни интереси на милиони лица, както физически така и юридически. Изискването за зелен сертификат ограничава основни права, гарантирани в Европейската конвенция за правата на човека и българското законодателство. Ние от адвокатска кантора Расташки смятаме, че здадената заповед като нормативен акт е дискриминационна и абсолютно противоконституционна. С влизане в сила на новите мерки биват нарушени основни права на лицата в Република България – като правото на труд и правото на свободно придвижване и др.

Защо заповедта е противоконституционна

Като върховен нормативен акт, Конституцията има предимство пред всички други закони или подзаконови актове в Република България. В този смисъл те не могат да ѝ противоречат и подлежат на отмяна като противоконституционни. Заповедта на Министъра на здравеопазването има ранг на подзаконов нормативен акт, тоест тя стои под закона и не може да му противоречи. В чл. 48 ал.1 и ал.3 от Конституцията е записано „Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.“ и „Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.“ Неоспорим е фактът, че изискването за зелен сертификат ограничава тези права за огромна група неваксинирани лица. Колкото и да се твърди, че това е целесъобразно от юридическа страна няма как върховния закон на Република България, който може да се изменя и допълва само от Велико народно събрание, да бъде ограничаван и променян със Заповед на министър Стойчо Кацаров. В допълнение, Кодекса на труда има ранг на закон и гарантира трудовите права на лицата. Той може да се променя, отменя или допълва само от Народното събрание, но не и със Заповед на Министър. Друг пример за противоконституционността на изискването за зелен сертификат е безспорният факт, че този подзаконов нормативен акт ограничава свободното придвижване на милиони български граждани, гарантирано в чл.35 ал.1 от Конституцията.

Защо заповедта е дискриминационна

Българската Комисия за защита от дискриминация изпрати становище до Министъра на здравеопазването във връзка с незаконосъобразността на заповедта, с която се изисква зелен сертификат за осъществяване на основни права и свободи на всички граждани в страната. Комисията е на мнение, че заповедта е дискриминационна, тъй като ваксина срещу COVID-19 или издаден зелен сертификат не следва да е предварително условие за ограничаване на достъпа на лицата до услуги, упражняване на правото на труд, свободно движение и други. Определението за дискриминация е разделянето на лицата на групи по общ признак, в случая ваксинация, въз основа на което им се дават или отнемат права, задължения или други възможности. Считаме, че заповедта на Министъра на здравеопазването изцяло попада в определението за дискриминация срещу голяма част от населението на страната.

Когато един подзаконов нормативен акт противоречи на закон или още повече на Конституцията на Република България, то той подлежи на отмяна като незаконосъобразен и противоконституционен от Върховния административен съд или съответно от Конституционния съд на страната. Въпреки всичко до отмяната на Заповед РД-01-856/19.10.2021 на Министъра на здравеопазването, тя е валиден подзаконов нормативен акт и поражда описаните в нея права и задължения. Само след проведен съдебен процес може да се стигне до пълна или частична отмяна на противоконституционната заповед и изискването за зелен сертификат нормирано в нея.