call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Как се обжалва електронен фиш

Как се обжалва електронен фиш

Органите на реда имат правомощие да наложат санкции за твърдяно незаконосъобразно поведение от страна на гражданите и юридическите лица. Това е сериозна намеса в правната сфера на лицата и следва да се реализира по-стриктно предвидени в закона процедури и само и единствено на правно основание. Един от способите за това е издаването на електронен фиш.

Твърдението за нарушение на закона обаче не винаги е правилно и може да бъде оборено в съда. Затова, макар и фиша да определя кратък срок за заплащане на глобата, която често може да има и големи размери, това все още не е края на процедурата и санкцията може да бъде отменена. При прилагането на предвидените в закона процедури за защита и обжалване, електронният фиш може да бъде изменен или отменен, неговото действие да се заличи и наложените глоби в тежест на лицето да отпаднат изцяло.

Поради това, при връчването на електронен фиш следва незабавно да се предприемат мерки за защита в краткия законов срок за обжалване – 14 дни от момента на връчване. Обжалването се извършва, чрез органа издал фиша до съответния районен съд.

Електронен фиш може да се издаде в различни хипотези. Това е предвидено в Закона за административните нарушения и наказания, както и в Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането:

  • за нарушение на правилата за движение по пътищата, при установяването и заснемането му с техническо средство, в отстъствието на контролен орган;
  • при незаплатена застраховка гражданска отговорност от собственика на МПС. Предвидената санкция в този случай е 2000 лв.

Важно е да се отбележи, че в процедурата по издаване на електронен фиш правата на лицето не са така защитени, както в други сходни процедури. В случаите на издаване на електронен фиш вместо да се издаде акт за установяване на административно нарушение, с който се констатира извършено законово нарушение и наказателно постановление за налагане на санкция, се издава единствено един акт. Той съдържа както констатациите за поведението на дееца, така и наложената санкция.

Поради това, често могат да се открият пороци в електронния фиш, защото той е издаден само от едно длъжностно лице. При издаването на електронния фиш степента на намеса в сферата на санкционираното лице е директна, а защитата му се предоставя едва след съставянето му, когато вече е определена санкция и срок за заплащането й.

Това е причината да предприемем мерки за защита при връчването на електронен фиш, с които да се гарантира, че санкционираното лице не е несправедливо и незаконосъобразно засегнато от процедурата и ако това е така, електронният фиш да бъде отменен.

Какво да напишем в жалба срещу електронен фиш

Пороците на електронния фиш, подлежащи на обжалване от една страна могат да се дължат на неправилно установени факти – т.е. направените констатации в електронния фиш не отговарят на обективната истина, на това, което се е случило в действителността.

При такъв порок могат да се използват различни способи за оборването на истинността на описаните факти във фиша – свидетелски показания и др. Друг вид защита, която може да се приложи при електронните фишове за превишена скорот. В този случай е задължително да се изиска пред съда да бъде представено удостоверение за техническа изправност на използвания радар, както и протокол за проверката му.

Ако тези документи липсват или не бъдат представени, скоростноизмервателния уред се счита непригоден и електронния фиш се отменя от съда.

В практиката често срещаме случаи, в които се твърди липсата на сключена застраховка гражданска отговорност, което е невярно, или наличието на настъпило ПТП като такова не се е случвало и деецът не е напускал мястото на ПТП, поради липсата на такова, или поради липсата на реакции от страна на други лица или вреди.

Втори вид пороци на фишовете са съществените нарушения на процедурата за издаване на фиш. Тези нарушения могат да се констатират от специалист адвокат. Те са сред най-честите причини за отмяна на електронния фиш от съда. Всеки електронен фиш може и често съдържа такива пороци, макар и да не са видими при прочит.

В практиката ни често установяване съществени процедурни нарушения и убеждаваме Съда за отмяната на фиша на това основание. Например издаване на фиш срещу юридическо лице за липсата на сключена застраховка гражданска отговорност от собственика на МПС, което е нарушение, поради това, че такава санкция не може да се налага на юридическо лице – фирма с електронен фиш.

Фишът се отменя и когато не съдържа всички изискуеми от закона реквизити от съдържанието му, като териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата и точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката и начините на доброволното ѝ плащане. Такова нарушение е и липсата на протокол, той е некоректно попълнен или не е приложена снимка на разположението на камерата, заснела твърдяното нарушение. Всяка камера трябва да притежава Удостоверение за одобрен тип техническо средство, посочващо датата на одобрение и протокол за проверка.

Според Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. на ВАС, което има задължителен характер за съдилищата, електронен фиш може да се издава само при заснемане на нарушение със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира в отсъствието на контролен орган. В противен случай е следвало да се състави акт за установяване на административно нарушение и евентуално наказателно постановление, а не електронен фиш, който в този случай е незаконосъбразен.

Винаги, когато ви бъде връчен електронен фиш ви съветваме да се свържете с добър адвокат по административно право. Ние в адвокатска кантора Расташки сме специализирали в казусите по обжалване на електронни фишове и можем да ви предоставим достъпна и адекватна правна помощ.