call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Предварителен договор за покупко продажба на МПС

предварителен договор за продажба на МПС

Предварителните договори намират широко приложение в правото и са предпочитан метод при сделките с недвижими имоти или МПС.

Сключването на предварителен договор за продажба на МПС е удобен начин да се подсигури едно физическо или юридическо лице, което желае да закупи или продаде МПС. Ако изберете да купите МПС чрез предварителен договор, то трябва да знаете, че следват два етапа:

1) сключване на предварителния договор и

2) сключване на окончателния договор пред нотариус.

Предварителния договор за покупко-продажба не прехвърля правото на собственост върху автомобила, чието закупуване е уговорено, а това се постига с окончателния договор. Въпреки това в предварителния договор следва да се уговорят всички последици по сделката, продажна цена, която не подлежи на промяна,  прехвърляне на владението върху съответното МПС, тоест кой ще го шофира, капаро, изплащане на вноски и други. За да сте сигурни че договора е изряден и клаузите в него могат да ви защитят е желатено да се обърнете към адвокат, който да ви гарантира това.

За какво служи предварителният договор за прехвърляне на МПС

Предварителният договор има подготвителен характер и създава задължение за по-нататъшното прехвърляне на МПС. Всяка една от страните има сигурност при подписването му с оглед последващите права и задължения, които произтичат от него.

Също така той се схваща като едно правно обещание, защото по косвен начин договорът дава сигурност, че страните няма да се откажат от евентуална продажба при уговорената цена и условия напред във времето.

Много често сключването на предварителен договор има своите чисто практически причини като стопиране на предлагането на съответното МПС на пазара. В такива хипотези, купувачът дава част от продажната цена на продавача под формата на капаро или задатък, за да обезпечи продавача.

Съдържание на предварителен договор за прехвърляне на МПС

Правната регламентация е уредена в чл. 19 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Страните се наименуват продавач и купувач и могат да бъдат физически лица или дружества. В тази връзка следва да се посочат някои практически насоки, като например всяка от страните може да упълномощи свой представител да я представлява. Предварителния договор се сключва в писмена форма и не е необходима нотариална заверка на подписа, за разлика от окончателния договор, за който се предвижда задължителна нотариална заверка.

Най-важната част от предварителния договор е неговото съдържание, а именно правата и задълженията на страните. Те са свързани с:

 • прехвърляне на собствеността и владението на продаваното МПС;
 • цената, която следва да се изплати на продавача и начинът, по който това да се извърши;
 • сроковете, в които следва да се прехвърли владението (кога ще бъдат предадени ключовете от МПС;
 • сроковете и крайната дата, за която страните се разбират да сключат окончателен договор за прехвърлянето на МПС.

Необходимо и много важно условие е видът на МПС да се индивидуализира изрично в предварителния договор с рег. номер, номер на рама, марка модел и т.н.

ДРУГИ ПРИМЕРНИ КЛАУЗИ:

 • разноските по продажбата  (свързано с дължимия местен данък за придобиване на МПС) – по правило се дължи от купувача на МПС, ако в договора за покупко-продажба не е уговорено друго;
 • последици при повреда на автомобила (извършване на ремонт);
 • изплащане на вноски в размери и срокове;
 • валидна застраховка през времетраенето на договора;
 • уговаряне на банкова гаранция;
 • хипотези при пътен инцидент и носената отговорност;
 • уреждане на спорове, ако възникнат такива;

Последиците при неспазване на клаузите

Със сключване на предварителен договор вие не ставате нов собственик на автомобила. Може да станете владелец и да го управлявате законно. С този тип договор се уговарят условията за сключване на окончателния договор, като възниква правото и задължението на двете страни да сключат окончателен договор в срока, за който са се споразумели.

Ако една от двете страни е неизправна, то изправната стана има право да иска от съда да обяви предварителния договор за окончателен спрямо чл.19 от ЗЗД. Съда прогласява предварителния договор за окончателен със своето съдебно решение и вие можете да станете собственик.

Като продавач, не може да претендирате за заплащане на продажна цената при подписването на предварителния договор, защото преди обявяването му за окончателен  правните последици за заплащане на продажбената цена поражда окончателния договор. Може да поискате само уговорените суми с падежи в самия предварителен договор.

Ако имате още въпроси относно прехвърляне на МПС, дела срещу КАТ, не се колебайте да ни потърсите, за да Ви дадем експертно мнение и съвет, базирани на юридическия опит на нашата адвокатска кантора.