call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Несъстоятелност на търговско дружество

Несъстоятелност на търговско дружество

Търговската несъстоятелност е уредена в част четвърта от Търговския закон и беше приета през август 1994г.

  1. Определение за неплатежоспособност: това е състояние на невъзможност да се изпълняват изискуемите парични задължения по търговски сделки или публичноправни задължения, свързани с търговската дейност. Невъзможността е фактическа (което е предпоставка за откриване на производство по несъстоятелност) и е юридически призната.
  2. Определение за свръхзадълженост: Свръхзадълженост е налице, когато стойността на актива е по-малка от стойността на пасива – тя е второто основание за обявяване в несъстоятелност.

Правните признаци на несъстоятелността са:

  1. То е едно съдебно производство – открива се с решение на съда и той упражнява надзор върху цялото това производство;
  2. За неплатежоспособен или несъстоятелен може да бъде обявен търговец във всичките негови разновидности.

В закона има презумпция, че ако даден търговец не издължи в определен период своето изискуемо парично задължение по търговска сделка, то той е неплатежоспособен. В Търговския закон, неплатежоспособността е първото основание за обявяване в несъстоятелност. Свръхзадължеността е алтернатива при капиталовите търговски дружества.

Откриване на производството по несъстоятелност

Първата и предварителна фаза, инкорпорира възможността за заздравяване на предприятието. Тук трябва да се разбере, дали са налице двете предпоставки – търговец – длъжник, който да е неплатежоспособен или свръхзадължен. Окръжният съд по седалището на търговското дружество изследва дали са налице предпоставките за несъстоятелност на търговеца. Производството по несъстоятелност е охранително производство. Съдът следва да констатира, че са налице законовите основания и тогава той ще открие производството по несъстоятелност по партидата на търговското дружество.

Възможно е съдът да постанови някое от следните решения:

  1. Решение за откриване на производство по несъстоятелност – ако са налице предпоставките. Това решение е обявително. С него се открива производството, обявява се неплатежоспособността, респективно свръхзадължеността и се обявява началната дата за това.
  2. Отхвърляне на молбата за започване на производството, ако предпоставките не са налице. Това решение се постановява ако съдът констатира, че затрудненията на длъжника са временни или имуществото е достатъчно за удовлетворяване на кредиторите, следователно за тях няма опасност.
  3. Прекратяване на производството поради липса на средства. Поради недостиг на имуществото на дружеството за изплащане на разноските по процеса, не се развива производството по несъстоятелност, защото липсват парични средства. Въпреки това, производството може да се открие, ако някой от кредиторите реши да плати разноските по съдебния процес.

Маса на несъстоятелността

Имуществените права на длъжника се наричат „маса на несъстоятелността“. Това са, както имуществените права към датата на решението за откриване на производството, така и след тази дата. Тук не влиза несеквестируемото имущество. Законът взима мерки тази маса да се попълва, да се запазва и да не се разпилее чрез злоупотреба.

Управление на масата на несъстоятелността

Органи по управление на масата на несъстоятелността:

а) Съд по несъстоятелността – това е Окръжният съд по седалище на дружеството длъжник;

б) Синдик, който може да се яви в няколко модификации – физическо лице, дееспособно, което трябва да има юридическа или икономическа правоспособност;

в) Събрание на кредиторите, което също може да се яви в модифициран вид.

Оздравяване на предприятието – това е една от целите на производството по несъстоятелност. Идеята е да се предотврати обявяване на търговеца в несъстоятелност.

Обявяване в несъстоятелност

Предпоставките за решението за обявяване в несъстоятелност са: 1) да няма оздравителен план; 2) планът да не е одобрен от съда; 3) да не е изпълнен плана; 4) когато е очевидно, че продължаването на дейността на търговеца би увредило масата на несъстоятелността.

А) Осребряване и разпределение на осребреното имущество

  1. Осребряване – Това е етап от производството по несъстоятелност. То по същината си е система от действия, чрез които масата на несъстоятелността се превръща в пари.
  2. Разпределение – Получените средства от осребряването се разпределят между кредиторите. Разпределението се извършва само, когато са набрани достатъчно средства за удовлетворяване на всички кредитори чл.720 от ТЗ. Законът не казва кога се прави разпределение – когато има достатъчно средства. Това се преценява от синдика.

Б) Приключване на производството по несъстоятелност

Решението за прекратяване се вписва в търговския регистър и се обнародва в Държавен вестник. То действа спрямо синдика, като правомощията му се прекратяват. Ако всички кредитори са удовлетворени, то се обявява неговата „юридическа смърт“. Решението за прекратяване има погасителен ефект по отношение на вземанията, които не са предявени в производството и по отношение на неупражнените права.